Meniu

Prefaţă

Copilăria este cea mai frumoasă parte a vieţii omului. Şi este ştiut, că omul, chiar şi la bătrâneţe, nu se prea îndepărtează de calea, pe care a apucat-o în copilărie. De aceea copiii trebuie îndrumaţi pe calea cea sigură a virtuţilor creştineşti printr-o creştere bună, Creştinească. Aceasta însă nu se poate avea decât numai prin învăţătura sârguincioasă şi sigură a Catehismului.

La acest scop se ajunge cu mare greutate, mai ales când este vorba de copii. Aceştia au o memorie foarte mare, dar uşor se distrag şi se plictisesc, când cuvintele catehetului nu le trezeşte atenţia şi nu le stârneşte curiozitatea. Din fire, mai cu seamă copiii, se simt atraşi de orice pildă şi cu uşurinţă ţin aminte. Pentru aceasta Domnul Nostru, Isus Cristos, învaţă poporul prin parabole, asemănări şi pilde. Tot aşa trebuie să se predice Catehismul atât la cei mici cât şi la cei mari, dacă voim ca învăţătura creştinească să fie înţeleasă mai uşor.

Iată ce m-a făcut ca, după mai mulţi ani de muncă, să tipăresc această cărticică, care nu-i decât Catehismul prescurtat al Episcopiei noastre Catolice de Iaşi tălmăcit pe înţelesul tuturora, aducând pilde din Sfânta Scriptură, ori din istoria bisericească, ba chiar şi din istoria profană. Acesta este foarte folositor. Mai întâi face învăţătura ori chiar numai citirea catehismului plăcută, apoi arată tuturora că religia nu-i numai o teorie, ci trebuie pusă în practică. Ceea ce poate fi cu putinţă oricărui om, după cum o dovedesc pildele ce ni le-au dat alţii, care se aflau în aceleaşi împrejurări, ori chiar mai grele şi mai delicate decât noi.

Întreaga lucrare se va tipări în patru numere din Biblioteca populară catolică.

Întâiul număr va cuprinde tot Crezul.

Al doilea: Cele şapte Sacramente.

Al treilea: Poruncile lui Dumnezeu şi ale Sf. Biserici.

Al patrulea va încheia explicarea Catehismului, explicând Tatăl nostru, Bucură-te Marie, virtuţile, şi păcatele capitale.

Pentru a face cu folos catehismul, să se păstreze următoarele reguli:

  1. Să se împartă tineretul, chiar şi copiii, după capacitatea lor în mai multe secţii. De pildă; care ştiu carte într-o secţie şi ceilalţi în altă secţie, ba chiar şi în mai multe secţii după silinţă.
  2. Să se ţie registre, în care să se consemneze lipsa şi prezenţa fiecăruia.
  3. Să se introducă, dacă-i cu putinţă, împărţirea unor premii, într-o zi anumită pentru cei cari frecventează regulat şi învaţă mai bine.
  4. Dascălul (catehetul) să se pregătească bine, mai înainte de a începe catehismul.
  5. Să citească el singur mai întâi rar şi desluşit întrebarea, răspunsul şi explicaţiunea însemnată în catehism. Apoi să înceapă de la capăt numai întrebarea şi răspunsul, iar tineretul, ori copiii, să repete după dânsul de atâtea ori, până ce vor învăţa răspunsul pe de rost. Dascălul să citească la sfârşit exemplul, pildele şi învăţătura practică unde este, fără ca tinerii ori copiii să repete după dânsul.
  6. Ca să fie sigur că tinerii au înţeles, trebuie să-i întrebe după catehism, iar ei să răspundă cât se poate cu cuvintele din catehism.
  7. Să nu se treacă mai departe până când cea mai mare parte dintre tinerii prezenţi n-au învăţat răspunsul arătat în catehism.
  8. În timpul catehismului să se păstreze cea mai mare tăcere şi rânduială mai cu seamă dacă se face în biserică. De aceea să se aşeze flăcăii de o parte şi fetele de altă parte; tot aşa, băieţii de o parte, şi fetiţele de altă parte.
  9. Dascălul (catehetul) să fie punctual, adică să fie prezent la timpul hotărât pentru catehism, ca tinerii şi copiii să nu se plictisească aşteptându-l.
  10. Să fie bun şi evlavios, ca nu cumva să fie luat în râs, că tocmai el nu face ceea ce învaţă pe alţii, pentru că atunci tineretul se dezgustă de învăţătura ce le-o face. Astfel ar strica mai mult viaţa lui cea rea, decât însăşi neştiinţa.
© Editura Serafica, str. Teiului, nr. 20, RO-611047-Roman, serafica.ofmconv.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *