Meniu

Rugăciuni obişnuite

Salt rapid la: Semnul sfintei cruci; Slavă Tatălui; Bucură-te, Marie; Îngere al lui Dumnezeu; Odihna veşnică; Îngerul Domnului; Bucură-te, Regina cerului; Bucură-te, Regină; Magnificat; Sub ocrotirea ta; Benedictus; Te Deum; Coboară din ceruri, o Duhule Sfinte; Vino, Duhule Preasfânt; Sufletul lui Cristos; Adu-ţi aminte; Rozariul; Rugăciunea tămâierii; Rugăciunea „de rămas bun de la altar” după liturgie; Rugăciune pentru răposaţi; Act de credinţă; Act de nădejde; Act de dragoste; Act de căinţă.

 

Semnul sfintei cruci
În numele Tatălui
şi al Fiului
şi al Sfântului Duh. Amin.
Signum crucis
In nómine Patris
et Filii
et Spíritus Sancti. Amen.

   
Slavă Tatălui
Slavă Tatălui
şi Fiului
şi Sfântului Duh.
Precum era la început,
şi acum şi pururi
şi în vecii vecilor. Amin.
Gloria Patri
Glória Patri
et Fílio
et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio,
et nunc et semper,
et in saecula saeculórum. Amen.

   
Bucură-te, Marie
Bucură-te, Marie, cea plină de har,
Domnul este cu tine.
Binecuvântată eşti tu între femei
şi binecuvântat este rodul trupului tău, Isus.
Sfântă Marie, maica lui Dumnezeu,
roagă-te pentru noi păcătoşii
acum şi în ceasul morţii noastre.
Amin.
Ave, Maria
Ave, María, grátia plena,
Dóminus tecum.
Benedícta tu in muliéribus
et benedíctus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta María, Mater Dei,
ora pro nobis peccatóribus,
nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.

   
Îngere al lui Dumnezeu
Îngere al lui Dumnezeu,
care eşti păzitorul meu,
luminează-mă, păzeşte-mă,
povăţuieşte-mă
şi ocârmuieşte-mă pe mine,
care-ţi sunt încredinţat ţie
prin mila lui Dumnezeu. Amin.
Angele Dei
Ángele Dei,
qui custos es mei,
me, tibi commíssum
pietáte supérna,
illúmina, custódi,
rege et gubérna.
Amen.

   
Odihna veşnică
Odihna veşnică dă-le-o lor, Doamne,
şi lumina fără de sfârşit
să le strălucească lor.
Să se odihnească în pace. Amin.
Requiem aeternam
Réquiem aetérnam dona eis,
Dómine,
et lux perpétua lúceat eis.
Requiéscant in pace. Amen.

   
Îngerul Domnului
– Îngerul Domnului a vestit Mariei.
– Şi ea a zămislit de la Duhul Sfânt.
Bucură-te, Marie…
– Iată roaba Domnului.
– Fie mie după cuvântul tău.
Bucură-te, Marie…
– Şi Cuvântul s-a făcut trup.
– Şi a locuit între noi.
Bucură-te, Marie…
– Roagă-te pentru noi, sfântă
Născătoare de Dumnezeu.

– Ca să ne facem vrednici
de făgăduinţele lui Cristos.
Să ne rugăm:
Te rugăm, Doamne, să reverşi harul
tău asupra sufletelor noastre, pentru
ca noi, care am cunoscut, prin
vestirea îngerului, întruparea lui
Cristos, Fiul tău, să fim duşi prin
pătimirea şi crucea sa la slava
învierii. Prin acelaşi Cristos, Domnul
nostru. Amin.
Slavă Tatălui…
Angelus Domini
– Ángelus Dómini nuntiávit Maríae.
– Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave, María…
– Ecce ancílla Dómini.
– Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave, María…
– Et Verbum caro factum est.
– Et habitávit in nobis.
Ave, María…
– Ora pro nobis, sancta Dei
Génetrix.

– Ut digni efficiámur
promissiónibus Christi.
Orémus:
Grátiam tuam, quaesumus, Dómine,
méntibus nostris infúnde, ut qui,
ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui
incarnatiónem cognóvimus, per
passiónem eius et crucem, ad
resurrectiónis glóriam perducámur.
Per eúndem Christum, Dóminum
nostrum. Amen.
Glória Patri…

   
Bucură-te, Regina cerului
– Bucură-te, Regina cerului, aleluia.
– Căci acela pe care ai fost vrednică să-l porţi, aleluia.
– A înviat precum a zis, aleluia.
– Roagă-te pentru noi lui Dumnezeu, aleluia.
– Bucură-te şi te veseleşte, FecioarăMarie, aleluia.
– Căci Domnul a înviat cu adevărat,aleluia.
Să ne rugăm:
Dumnezeule, care ai binevoit să
bucuri lumea prin învierea Fiului tău,
Domnul nostru Isus Cristos,
fă-ne, te rugăm, ca prin Născătoarea
lui, Fecioara Maria, să dobândim
bucuria învierii. Prin Cristos,
Domnul nostru. Amin.
Regina caeli
– Regína caeli, laetáre, allelúia.
– Quia quem meruísti portáre, allelúia.
– Resurréxit, sicut dixit, alleluia.
– Ora pro nobis Deum, allelúia.
– Gaude et laetáre, Virgo María, allelúia.
– Quia surrexit Dóminus vere, allelúia.
Orémus:
Deus, qui per resurrectiónem Fílii
tui, Dómini nostri Iesu Christi,
mundum laetificáre dignátus es,
praesta quaesumus, ut per eius
Genetrícem Vírginem Maríam
perpétuae capiámus gáudia vitae. Per
Christum, Dóminum nostrum. Amen.

   
Bucură-te, Regină
Bucură-te, Regină, maica milei,
viaţa, mângâierea şi speranţa noastră,
bucură-te.
Către tine strigăm surghiuniţii fii ai Evei;
către tine suspinăm, gemând
şi plângând în această vale de lacrimi.
Aşadar, mijlocitoarea noastră,
întoarce spre noi ochii tăi cei milostivi,
şi, după surghiunul acesta,
arată-ni-l nouă pe Isus,
binecuvântatul rod al trupului tău.
O milostivă, o blândă,
o dulce Fecioară Marie!
Salve, Regina
Salve, Regína, Mater misericórdiae,
vita, dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamámus, éxsules fílii Evae.
Ad te suspirámus, geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos ad nos
convérte,
et Iesum, benedíctum fructum
ventris tui,
nobis, post hoc exsílium, osténde.
O clemens, o pia,
o dulcis Virgo María!

   
Magnificat
Sufletul meu *
îl preamăreşte pe Domnul
şi duhul meu tresaltă de bucurie *
în Dumnezeu, Mântuitorul meu,
căci a privit la smerenia
slujitoarei sale. *
Iată, de acum toate popoarele
mă vor numi fericită,
căci mi-a făcut lucruri mari
Cel Atotputernic, *
şi numele lui e sfânt.
Milostivirea lui dăinuie
din neam în neam *
peste cei ce se tem de el.
A arătat puterea braţului său, *
i-a risipit pe cei mândri în cugetul
inimii lor,
i-a dat jos de pe tron pe cei puternici *
şi i-a înălţat pe cei smeriţi;
pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri, *
iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile
goale.
L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său, *
amintindu-şi de îndurarea sa,
după cum a promis părinţilor noştri, *
lui Abraham şi urmaşilor lui în veci.
Slavă Tatălui şi Fiului
şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum şi pururi
şi în vecii vecilor. Amin.
Magnificat
Magníficat *
ánima mea Dóminum,
et exsultávit spíritus meus *
in Deo Salvatóre meo,
quia respéxit humilitátem
ancíllae suae. *
Ecce enim ex hoc beátam
me dicent omnes generatiónes,
quia fecit mihi magna, qui potens est, *
et sanctum nomen eius,
et misericórdia eius in progénies
et progénies *
timéntibus eum.
Fecit poténtiam in bráchio suo, *
dispérsit supérbos mente cordis sui;
depósuit poténtes de sede *
et exaltávit húmiles.
Esuriéntes implévit bonis *
et dívites dimísit inánes.
Suscépit Israel púerum suum, *
recordátus misericórdiae,
sicut locútus est ad patres nostros, *
Abraham et sémini eius in saecula.
Glória Patri et Fílio *
et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio,
et nunc et semper, *
et in saecula saeculórum. Amen.

   
Sub ocrotirea ta
Sub ocrotirea ta alergăm,
preasfântă Născătoare de Dumnezeu;
nu ne dispreţui rugăciunile
în nevoile noastre,
ci ne mântuieşte pururi de toate
primejdiile,
Fecioară slăvită şi binecuvântată.
Sub tuum praesidium
Sub tuum praesídium confúgimus,
sancta Dei Génetrix;
nostras deprecatiónes ne despícias
in necessitátibus nostris,
sed a perículis cunctis
líbera nos semper,
Virgo gloriósa et benedícta.

   
Benedictus
Binecuvântat este Domnul,
Dumnezeul lui Israel, *
pentru că a vizitat şi a răscumpărat
poporul său,
şi ne-a înălţat o putere de mântuire *
în casa lui David, slujitorul său,
precum a promis prin gura sfinţilor
săi profeţi *
care au fost în vechime.
Să ne mântuiască de vrăjmaşii noştri *
şi de mâna tuturor acelora care ne urăsc.
Astfel îşi arată îndurarea faţă de
părinţii noştri *
şi îşi aduce aminte de legământul său
cel sfânt.
De jurământul pe care l-a făcut lui
Abraham, părintele nostru, *
că ne va dărui harul
ca, eliberaţi din mâna duşmanilor
noştri, *
să-i slujim fără teamă,
în sfinţenie şi dreptate, sub privirea lui, *
în toate zilele vieţii noastre.
Iar tu, copile, profet al Celui
Preaînalt te vei chema, *
căci vei merge înaintea Domnului
să pregăteşti căile sale,
pentru a da poporului său cunoştinţa
mântuirii *
întru iertarea păcatelor,
prin iubirea îndurătoare a
Dumnezeului nostru, *
cu care ne va vizita, cel care răsare
din înălţime
ca să lumineze pe cei care se află în
întuneric
şi în umbra morţii *
şi să îndrepte paşii noştri pe calea păcii.
Slavă Tatălui şi Fiului
şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum şi pururi
şi în vecii vecilor. Amin.
Benedictus
Benedíctus Dóminus Deus Ísrael, *
quia visitávit et fecit redemptiónem
plebi suae
et eréxit cornu salútis nobis *
in domo David púeri sui,
sicut locútus est per os sanctórum, *
qui a saeculo sunt, prophetárum eius,
salútem ex inimícis nostris *
et de manu ómnium, qui odérunt nos;
ad faciéndam misericórdiam
cum pátribus nostris *
et memorári testaménti sui sancti,
iusiurándum, quod iurávit
ad Ábraham patrem nostrum, *
datúrum se nobis,
ut sine timóre,
de manu inimicórum liberáti, *
serviámus illi
in sanctitáte et iustítia coram ipso *
ómnibus diébus nostris.
Et tu, puer,
prophéta Altíssimi vocáberis: *
praeíbis enim ante fáciem Dómini
paráre vias eius,
ad dandam sciéntiam salútis plebi eius *
in remissiónem peccatórum eórum,
per víscera misericórdiae Dei nostri *
in quibus visitábit nos óriens ex alto,
illumináre his, qui in ténebris
et in umbra mortis sedent *
ad dirigéndos pedes nostros
in viam pacis.
Glória Patri et Fílio *
et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio,
et nunc et semper, *
et in saecula saeculórum. Amen.

   
Te Deum
Pe tine, Dumnezeule, te lăudăm, *
pe tine, Doamne, te mărturisim.
Pe tine, veşnicul Părinte, *
tot pământul te cinsteşte.
Ţie toţi îngerii, *
cerurile şi toate puterile,
heruvimii şi serafimii *
îţi cântă fără încetare:
Sfânt, * sfânt, * sfânt *
e Domnul, Dumnezeul Sabaot!
Plin e cerul şi pământul *
de mărirea slavei tale!
Pe tine te măreşte *
corul preaslăvit al apostolilor;
pe tine te slăveşte *
numărul vrednic de laudă al profeţilor;
pe tine te laudă *
ceata strălucită a martirilor;
pe tine te mărturiseşte sfânta Biserică *
pe toată faţa pământului:
pe tine, Tatăl, *
a cărui slavă este fără de sfârşit,
şi pe Fiul tău, *
unic, adevărat şi vrednic de închinare,
şi pe Duhul Sfânt, * Mângâietorul.
Tu eşti * regele măririi, Cristoase,
tu eşti * Fiul cel veşnic al Tatălui.
Pentru mântuirea noastră *
tu nu te-ai sfiit
să te cobori în sânul Fecioarei.
Tu ai biruit ghimpele morţii *
şi ai deschis celor ce cred împărăţia
cerurilor.
Tu stai de-a dreapta lui Dumnezeu *
întru mărirea Tatălui.
Noi credem *
că vei veni ca judecător,
deci pe tine te rugăm să vii
în ajutorul slugilor tale*
pe care le-ai răscumpărat cu sângele
tău scump.
Învredniceşte-ne să fim număraţi
printre sfinţii tăi *
în slava ta cerească.
Mântuieşte, Doamne, poporul tău *
şi binecuvântează moştenirea ta.
Călăuzeşte-i * şi înalţă-i pe ei până
în veac.
În toate zilele * te binecuvântăm
şi lăudăm numele tău în veci *
şi în vecii vecilor.
Binevoieşte, Doamne, în ziua aceasta *
să ne fereşti de păcat.
Miluieşte-ne, * Doamne,
miluieşte-ne.
Fie, Doamne, mila ta asupra noastră *
precum am nădăjduit şi noi în tine.
În tine, Doamne, am nădăjduit *
şi nu voi regreta în veci.
Te Deum
Te Deum laudámus: *
te Dóminum confitémur.
Te aetérnum Patrem, *
omnes terra venerátur.
tibi omnes ángeli, *
tibi caeli et univérsae potestátes:
tibi chérubim et séraphim *
incessábili voce proclámant:
Sanctus, * Sanctus, * Sanctus *
Dóminus Deus Sábaoth.
Pleni sunt caeli et terra *
maiestátis glóriae tuae.
Te gloriósus *
apostolórum chorus,
te prophetárum *
laudábilis númerus,
te mártyrum candidátus *
laudat exércitus.
Te per orbem terrárum *
sancta confitétur Ecclésia,
Patrem * imménsae maiestátis;
venerándum tuum verum *
et únicum Fílium;
Sanctum quoque *
Paráclitum Spíritum.
Tu rex glóriae, * Christe.
Tu Patris * sempitérnus es Fílius.
Tu, ad liberándum susceptúrus
hóminem, *
non horruísti Vírginis úterum.
Tu, devícto mortis acúleo, *
Aperuísti credéntibus regna
caelórum.
Tu ad déxteram Dei sedes, *
in glória Patris.
Iudex créderis * esse ventúrus.
Te ergo quaesumus,
tuis fámulis súbveni, *
quos pretióso sánguine redemísti.
Aetérna fac cum sanctis tuis *
in glória numerári.
Salvum fac pópulum tuum, Dómine, *
Et bénedic hereditáti tuae.
Et rege eos, * et extólle illos
usque in aetérnum.
Per síngulos dies * benedícimus te;
et laudámus nomen tuum
in saeculum, *
et in saeculum saeculi.
Dignáre, Dómine, die isto *
sine peccáto nos custodíre.
Miserére nostri, Dómine, *
miserére nostri.
Fiat misericórdia tua,
Dómine, super nos, *
quemádmodum sperávimus in te.
In te, Dómine, sperávi: *
Non confúndar in aetérnum.

   
Coboară din ceruri, o Duhule Sfinte
Coboară din ceruri, o Duhule Sfinte,
Lumină revarsă-ne-n suflet şi minte.
Din mâinile tale atotcreatoare,
O ploaie de har peste noi să coboare.

Tu eşti mângâierea trimisă în lume,
Eşti focul aprins şi menit să consume
Tot răul. Izvor eşti de apă curată,
Ce setea o-nlături şi speli orice pată.

Eşti daru-nşeptit ce tot omul l-aşteaptă,
A Tatălui veşnic eşti mâna cea dreaptă,
Lăuntrică şoaptă a gândirilor bune
Şi cel ce pe buze cuvinte ne pune.

Din cer ne trimite lumina pe cale
Şi focul puternic al dragostei tale,
Suntem fără forţe, trăim întru frică;
Slăbiţi, ne-ntăreşte, căzuţi, ne ridică.

Vicleanul alungă-l; rugămu-ne încă,
Sădeşte-ne-n inimi o pace adâncă.
Conduşi fără preget de mâna ta blândă,
În lupta cu răul sperăm în izbândă.

Prin tine, noi toţi să-l cunoaştem pe Tatăl,
Pe Fiul, de-asemenea, lumii arată-l.
Credinţa în tine mereu să ne-ajute
Să ducem o viaţă de sfântă virtute.
Amin.

Veni, Creator Spiritus
Veni, Creátor Spíritus,
Mentes tuórum vísita,
Imple supérna grátia,
Quae tu creásti péctora.

Qui díceris Paráclitus,
Altíssimi donum Dei,
Fons vivus, ignis, cáritas,
Et spiritális únctio.

Tu septifórmis múnere,
Dígitus patérnae déxterae,
Tu rite promíssum Patris,
Sermóne ditans gúttura.

Accénde lumen sénsibus,
Infúnde amórem córdibus,
Infirma nostri córporis
Virtúte firmans pérpeti.

Hostem repéllas lóngius
Pacémque dones prótinus;
Ductóre sic te praevio
Vitémus omne nóxium.

Per te sciámus da Patrem
Noscámus atque Fílium,
Teque utriúsque Spíritum
Credámus omni témpore.

Deo Patri sit glória,
Et Fílio qui a mórtuis
Surréxit, ac Paráclito,
In saeculórum saecula. Amen.

   
Vino, Duhule Preasfânt
Vino, Duhule Preasfânt
Şi trimite pe pământ,
A ta luminoasă rază.

Al săracilor Părinte,
Dătător de cele sfinte,
Vino şi ne luminează.

Bunule Mângâietor,
Oaspete preaiubitor,
Dulcea noastră răcorire.

Tu în trudă alinare,
În căldură eşti răcoare,
Mângâiere în mâhnire.

Peste cei ce ţi se-nchină,
Tu revars-a ta lumină,
Harul tău îmbelşugat.

Pentru-a omenirii vină,
Firea-ntreagă acum suspină
Grav rănită de păcat.

Spală ce e întinat,
Udă tot ce e uscat,
Vindecă ce e rănit.

Moaie tot ce-i împietrit,
Încălzeşte ce-i răcit
Şi îndreaptă ce-i greşit.

Celor care te cinstesc
Şi pe tine te slujesc,
Dă-le harul înşeptit.

Dă virtuţii răsplătire,
Dă în moarte fericire,
Dă-le raiul nesfârşit! Amin.

Veni, Sancte Spiritus
Veni, Sancte Spíritus,
Et emítte caelitus
Lucis tuae rádium.

Veni, pater páuperum,
Veni, dator múnerum,
Veni, lumen córdium.

Consolátor óptime,
Dulcis hospes ánimae,
Dulce refrigérium.

In labóre réquies,
In aestu tempéries,
In fletu solácium.

O lux beatíssima,
Reple cordis íntima
Tuórum fidélium.

Sine tuo númine,
Nihil est in hómine
Nihil est innóxium.

Lava quod este sórdidum,
Riga quod est áridum,
Sana quod est sáucium.

Flecte quod est rígidum,
Fove quod est frígidum,
Rege quod est dévium.

Da tuis fidélibus,
In te confidéntibus,
Sacrum septenárium.

Da virtútis meritum,
Da salutis éxitum,
Da perénne gáudium. Amen.

   
Sufletul lui Cristos
Sufletul lui Cristos, sfinţeşte-mă,
Trupul lui Cristos, mântuieşte-mă.
Sângele lui Cristos, aprinde-mă de dragoste.
Apa coastei lui Cristos, spală-mă.
Patima lui Cristos, întăreşte-mă.
O bune Isuse, ascultă-mă.
În rănile tale, ascunde-mă.
Nu lăsa să mă despart de tine.
De vrăjmaşul cel rău apără-mă.
În ceasul morţii mele cheamă-mă.
Şi porunceşte-mi să vin la tine
Ca să te laud cu sfinţii tăi
În vecii vecilor. Amin.
Anima Christi
Ánima Christi, sanctífica me.
Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inébria me.
Aqua láteris Christi, lava me.
Pássio Christi, confórta me.
O bone Iesu, exáudi me.
Intra tua vúlnera abscónde me.
Ne permíttas me separári a te.
Ab hoste malígno defénde me.
In hora mortis meae voca me.
Et iube me veníre ad te,
Ut cum Sanctis tuis laudem te
In saecula saeculórum. Amen.

   
Adu-ţi aminte
Adu-ţi aminte, o preablândă Fecioară
Marie, că nu s-a auzit niciodată să fi fost
părăsit cel ce a alergat sub ocrotirea
ta, cel ce a cerut ajutorul şi mijlocirea
ta. Însufleţit de o astfel de încredere,
alerg la tine, o, Maică Fecioară a fecioarelor.
La tine vin şi stau gemând înaintea
ta ca un păcătos. Maică a Cuvântului,
nu dispreţui cuvintele mele, dar
auzi-mă cu milă şi ascultă-mă. Amin.
Memorare
Memoráre, o piíssima Virgo María, non
esse audítum a saeculo, quemquam ad
tua curréntem praesídia, tua implorántem
auxília, tua peténtem suffrágia,
esse derelíctum. Ego tali animátus confidéntia,
ad te, Virgo vírginum, Mater,
curro, ad te vénio, coram te gemens
peccátor assísto. Noli, Mater Verbi,
verba mea despícere; sed áudi propítia
et exáudi. Amen.

   
Rozariul
Misterele de bucurie
(se recită lunea şi sâmbăta)

Vestea îngerului adusă Mariei.
Vizita Mariei la Elisabeta.
Naşterea lui Isus la Betleem.
Prezentarea lui Isus la templu.
Regăsirea lui Isus în templu.

Misterele de lumină
(se recită joia)

Botezul lui Isus în Iordan.
Autorevelarea lui Isus la nunta din Cana.
Vestirea împărăţiei lui Dumnezeu
cu invitaţia la convertire.
Schimbarea la faţă a lui Isus pe Tabor.
Instituirea Euharistiei.

Misterele de durere
(se recită marţea şi vinerea)

Agonia lui Isus în Grădina Măslinilor.
Biciuirea lui Isus.
Încoronarea lui Isus cu spini.
Purtarea crucii.
Răstignirea şi moartea lui Isus pe cruce.

Misterele de slavă
(se recită miercurea şi duminica)

Învierea lui Isus.
Înălţarea lui Isus la cer.
Coborârea Duhului Sfânt.
Ridicarea Mariei la cer.
Încoronarea Mariei în cer.

Rugăciune la sfârşitul sfântului Rozariu
– Roagă-te pentru noi,
sfântă Născătoare de Dumnezeu

– Ca să ne facem vrednici de
făgăduinţele lui Cristos

Să ne rugăm:
Dumnezeule, al cărui unul-născut, prin
viaţa, moartea şi învierea sa, ne-a pregătit
răsplata mântuirii veşnice, dă-ne
te rugăm harul ca, cinstind aceste mistere,
prin Rozariul preasfintei Fecioare
Maria, să imităm ceea ce ele cuprind
şi să dobândim ceea ce ele făgăduiesc.
Prin Cristos Domnul nostru. Amin.

Rosarium
Mystéria gaudiósa
(in feria secunda et sabbato)

Annuntiátio.
Visitátio.
Natívitas.
Praesentátio.
Invéntio in templo.

Mystéria luminósa
(in feria quinta)

Baptísma apud Iordánem.
Autorevelátio apud Cananénse matrimónium.
Regni Dei proclamátio coniúncta
cum invitaménto ad conversiónem.
Transfiguratio.
Eucharistiae institútio.

Mystéria dolorósa
(in feria tertia et feria sexta)

Agonía in hortu.
Flagellátio.
Coronátio spinis.
Baiulátio crucis.
Crucifixio et mors.

Mystéria gloriósa
(feria quarta et Dominica)

Resurréctio.
Ascénsio.
Descénsus Spíritus Sancti.
Assumptio.
Coronátio in caelo.

Oratio ad finem Rosarii dicenda
– Ora pro nobis,
sancta Dei Génetrix.

– Ut digni efficiámur
promissiónibus Christi.

Orémus:
Deus, cuius unigénitus per vitam, mortem
et resurrectiónem suam nobis salútis
aetérnae praemia comparávit, concéde,
quaesumus: ut haec mystéria sacratissimo
beatae Mariae Virginis Rosario
recolentes, et imitemur quod continent,
et quod promittunt assequamur. Per
Christum Dominum nostrum. Amen.

   
Rugăciunea tămâierii
(Tradiţia coptă)
O rege al păcii, dă-ne pacea ta şi iartă
păcatele noastre. Îndepărtează pe duşmanii
Bisericii şi păzeşte-o, să nu piară.
Emanuel, Dumnezeul nostru, este în mijlocul
nostru în slava Tatălui şi a Duhului Sfânt.
Să ne binecuvânteze şi să purifice inima
noastră şi să vindece bolile sufletului
şi ale trupului.
Te adorăm, Cristoase, împreună cu Tatăl
tău bun şi cu Duhul Sfânt, pentru că ai
venit şi ne-ai mântuit.

Rugăciunea „de rămas bun de la altar”
după liturgie

(Tradiţia siro-maronită)
Rămâi în pace, altar al lui Dumnezeu!
Jertfa pe care am luat-o de la tine să fie
pentru iertarea datoriilor şi iertarea păcatelor
şi să-mi dăruiască să stau în
faţa tribunalului lui Cristos fără condamnare
şi fără ruşine. Nu ştiu dacă
îmi va fi dat să mă întorc şi să aduc
încă o dată jertfa sfântă. Ocroteşte-mă,
Doamne, şi păstrează Biserica ta sfântă,
ca drum de adevăr şi de mântuire. Amin.

Rugăciune pentru răposaţi
(Tradiţia bizantină)
Dumnezeul duhurilor şi a tot trupul, care
ai călcat moartea şi pe diavolul l-ai surpat
şi ai dăruit viaţă lumii tale, însuţi
Doamne, odihneşte sufletele adormiţilor
robilor tăi (N), în loc luminat, în
loc cu verdeaţă, în loc de odihnă, de
unde a fugit toată durerea, întristarea
şi suspinarea. Şi orice greşeală au săvârşit
ei cu cuvântul, cu lucrul, sau cu
gândul, ca un Dumnezeu bun şi iubitor
de oameni, iartă-le lor. Că nu este om,
care să fie viu şi să nu greşească; numai
tu singur eşti fără de păcat; dreptatea
ta este dreptate în veac şi cuvântul tău,
adevărul. Că tu eşti învierea şi viaţa şi
odihna robilor tăi (N), Cristoase, Dumnezeul
nostru, şi ţie slavă înălţăm, împreună
şi celui fără de început al tău
Părinte şi Preasfântului şi bunului şi
de viaţă făcătorului tău Duh, acum şi
pururea şi în vecii vecilor. Întru fericita
adormire, veşnică odihnă dă, Doamne,
sufletelor adormiţilor robilor tăi, celor
ce s-au pomenit acum, şi le fă lor veşnică
pomenire.

   
Act de credinţă
1. Dumnezeul meu, fiindcă tu eşti adevărul
cel veşnic, eu cred tot ce ai descoperit
sfintei Biserici Catolice şi ce ne
învaţă ea şi anume: că este un singur
Dumnezeu în trei persoane: Tatăl, Fiul
şi Sfântul Duh; cred că Fiul lui Dumnezeu
s-a făcut om în sânul preasfintei
Fecioare Maria, prin puterea Sfântului
Duh, şi se numeşte Isus Cristos, care
a pătimit şi a murit pentru mântuirea
noastră veşnică; cred că Dumnezeu
răsplăteşte pe cei buni cu împărăţia cerului
şi pedepseşte pe cei răi cu iadul;
şi voiesc să trăiesc şi să mor în această
sfântă credinţă. Amin.

2. Doamne, Dumnezeul meu, cred cu
tărie tot ceea ce ne-ai descoperit tu,
adevărul veşnic şi negreşelnic, şi ce ne
învaţă sfânta Biserică. Cred, mai ales,
în tine, unicul şi adevăratul Dumnezeu
în trei persoane egale, şi totuşi deosebite,
Tatăl şi Fiul şi Sfântul Duh. Cred
în Isus Cristos, Fiul unic al Tatălui, care
s-a născut din Maria Fecioara, a pătimit,
a murit şi a înviat pentru mântuirea
noastră. Cred că tu eşti drept şi dai fiecăruia
după faptele sale: pe cei buni îi
răsplăteşti cu fericirea cerească, iar pe
cei răi îi pedepseşti cu osânda veşnică
a iadului. În această credinţă vreau să
trăiesc şi să mor. Doamne, întăreşte-mi
credinţa. Amin.

Actus fidei
Dómine Deus, firma fide credo et confiteor
ómnia et singula quae sancta
Ecclésia Cathólica propónit, quia tu,
Deus, ea ómnia revelásti, qui es aetérna
véritas et sapiéntia quae nec fállere nec
falli potest. In hac fide vívere et mori
státuo. Amen.

   
Act de nădejde
1. Doamne, Dumnezeul meu, nădăjduiesc
cu încredere deplină că-mi vei
dărui, din bunătatea ta şi prin meritele
lui Isus Cristos, iertarea păcatelor, harul
tău şi fericirea veşnică, fiindcă tu mi-ai
făgăduit acestea şi eşti nesfârşit de credincios
făgăduinţelor tale. Amin.

2. Dumnezeul meu, fiindcă tu eşti atotputernic,
nemărginit de bun şi milostiv
şi împlineşti făgăduinţele tale, eu nădăjduiesc
iertarea păcatelor mele şi împărăţia
cerului, pentru vredniciile lui Isus
Cristos şi prin faptele bune ce am încredere
să le fac cu ajutorul harului tău.
Amin.

Actus spei
Dómine Deus, spero per grátiam tuam
remissiónem ómnium peccatórum, et
post hanc vitam aetérnam felicitátem
me esse consecutúrum: quia tu promisísti,
qui es infiníte potens, fidélis,
benígnus, et miséricors. In hac spe vívere
et mori státuo. Amen.

   
Act de dragoste
Dumnezeul meu, fiindcă tu eşti nemărginit
de bun, te iubesc mai mult decât
orice lucru şi din dragoste către tine,
iubesc pe aproapele meu ca pe mine
însumi; şi sunt hotărât a pierde mai
bine toate, chiar viaţa mea, decât a te
mânia vreodată. Amin.
Actus caritatis
Dómine Deus, amo te super ómnia et
próximum meum propter te, quia tu es
summum, infinítum, et perfectíssimum
bonum, omni dilectióne dignum. In hac
caritáte vívere et mori státuo. Amen.

   
Act de căinţă
Doamne, Dumnezeul meu, mă căiesc
din toată inima de toate păcatele mele
şi le urăsc mai mult decât orice lucru,
pentru că prin ele am pierdut harul tău
şi împărăţia cerului şi m-am făcut vrednic
de pedeapsa veşnică a iadului; dar
mai mult mă căiesc pentru că, păcătuind,
te-am mâniat pe tine, Părintele
meu, Mântuitorul meu şi Dumnezeul
meu atât de mare şi atât de bun. Pentru
aceasta mă hotărăsc cu ajutorul harului
tău să nu mai păcătuiesc şi să fug de
orice prilej de păcat. Amin.
Actus contritionis
Deus meus, ex toto corde paenitet me
ómnium meórum peccatórum, éaque
detéstor, quia peccándo, non solum
poenas a te iuste statútas proméritus
sum, sed praesértim quia offéndi te,
summum bonum, ac dignum qui super
ómnia diligáris. Ídeo fírmiter propóno,
adiuvánte grátia tua, de cétero me non
peccatúrum peccandíque occasiónes
próximas fugitúrum. Amen.
© Editura Presa Bună, Bd. Ştefan cel Mare, nr. 26, RO-700064-Iaşi, www.ercis.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *