Meniu

Rugăciunile mele

Tatăl nostru, care eşti în ceruri:
sfinţească-se numele tău;
vie împărăţia ta;
facă-se voia ta, precum în cer, aşa şi pe pământ.
Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi;
şi ne iartă nouă greşelile noastre,
precum şi noi iertăm greşiţilor noştri;
şi nu ne duce pe noi în ispită,
ci ne mântuieşte de Cel Rău. Amin.

Bucură-te, Marie, cea plină de har,
Domnul este cu tine,
binecuvântată eşti tu între femei
şi binecuvântat este rodul trupului tău, Isus.
Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu,
roagă-te pentru noi, păcătoşii,
acum şi în ceasul morţii noastre. Amin.

Slavă Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Duh,
precum era la început,
şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

Cred în Dumnezeu,
Tatăl atotputernicul,
creatorul cerului şi al pământului.
Şi în Isus Cristos,
Fiul său unic, Domnul nostru,
care s-a zămislit de la Duhul Sfânt,
s-a născut din Maria Fecioara;
a pătimit sub Ponţiu Pilat,
s-a răstignit, a murit şi s-a îngropat;
a coborât în iad,
a treia zi a înviat din morţi;
s-a suit la ceruri,
şade de-a dreapta lui Dumnezeu,
Tatăl atotputernicul;
de unde are să vie
să-i judece pe cei vii şi pe cei morţi.
Cred în Duhul Sfânt;
sfânta Biserică catolică;
împărtăşirea sfinţilor,
iertarea păcatelor,
învierea morţilor
şi viaţa veşnică. Amin.

Bucură-te, Regină, Maica milei,
viaţa, mângâierea şi speranţa noastră, bucură-te!
Către tine strigăm, surghiuniţii fii ai Evei;
către tine suspinăm, gemând şi plângând
în această vale de lacrimi.
Aşadar, Mijlocitoarea noastră,
întoarce spre noi ochii tăi cei milostivi
şi, după surghiunul acesta,
arată-ni-l nouă pe Isus,
binecuvântatul rod al trupului tău.
O, milostivă, o, blândă, o, dulce Fecioară, Marie!

Act de credinţă
Doamne, Dumnezeul meu,
cred cu tărie tot ceea ce ne-ai descoperit tu,
adevărul veşnic şi negreşelnic,
şi ce ne învaţă sfânta Biserică.
Cred, mai ales, în tine,
unicul şi adevăratul Dumnezeu
în trei persoane egale, şi totuşi, deosebite,
Tatăl şi Fiul şi Sfântul Duh.
Cred în Isus Cristos, Fiul unic al Tatălui,
care s-a născut din Maria Fecioara,
a pătimit, a murit şi a înviat pentru mântuirea noastră.
Cred că tu eşti drept şi dai fiecăruia după faptele sale:
pe cei buni îi răsplăteşti cu fericirea cerească,
iar pe cei răi îi pedepseşti cu osânda veşnică a iadului.
În această credinţă vreau să trăiesc şi să mor.
Doamne, întăreşte-mi credinţa. Amin.

Act de speranţă
Doamne, Dumnezeul meu,
nădăjduiesc cu încredere deplină că-mi vei dărui,
din bunătatea ta şi prin meritele lui Isus Cristos,
iertarea păcatelor, harul tău şi fericirea veşnică,
fiindcă tu mi-ai făgăduit acestea
şi eşti nesfârşit de credincios făgăduinţelor tale. Amin.

Act de iubire
Doamne, Dumnezeul meu,
te iubesc din toată inima, din tot sufletul,
din toate puterile mele şi mai presus de orice,
pentru că eşti nemărginit de bun şi vrednic de iubire.
Îl iubesc şi pe aproapele ca pe mine însumi din dragoste către tine
şi îi iert din inimă pe toţi aceia care mi-au greşit.
Doamne, fă să te iubesc din ce în ce mai mult. Amin.

Act de căinţă
Doamne, Dumnezeul meu,
mă căiesc din toată inima de toate păcatele mele
şi le urăsc mai mult decât orice lucru,
pentru că prin ele am pierdut harul tău şi împărăţia cerului
şi m-am făcut vrednic de pedeapsa veşnică a iadului;
dar mai mult mă căiesc,
pentru că, păcătuind, te-am mâniat pe tine,
Părintele meu, Mântuitorul meu şi Dumnezeul meu,
atât de mare şi atât de bun.
Pentru aceasta mă hotărăsc, cu ajutorul harului tău,
să nu mai păcătuiesc,
ci să fug de orice prilej de păcat. Amin.

Rugăciune către Dumnezeu Tatăl
Aminteşte-ţi, Părinte,
de familia care îţi aparţine încă de la început.
Recunoaşte Biserica de Mireasă a Fiului tău unul-născut,
pentru care el nu a ezitat să-şi verse sângele.
Împodobeşte-o, te rog, cu strălucirea sfinţeniei,
cu bogăţia harului,
ca să se poată prezenta cu demnitate în faţa Mirelui
care a răscumpărat-o cu un preţ atât de mare.
Priveşte cu bunăvoinţă la fiii acestei Mame
şi uneşte toate neamurile,
pentru ca toţi să te poată recunoaşte de Tată,
şi pe Fiul tău, pe care l-ai trimis în lume, pe Isus Cristos,
şi pe Duhul Sfânt,
cu o singură credinţă, cu o speranţă tare
şi cu o iubire perfectă. Amin.

Rugăciune către Dumnezeu Fiul
Isuse, lumină adevărată,
care luminezi pe orice om care vine în lume,
fă ca, prin puterea nepreţuită a morţii tale,
să fie învins întunericul păcatului
şi ca toţi să îmbrăţişeze lumina adevărului tău
şi să se întoarcă la turma Bisericii tale.
O, bunule Păstor, care ţi-ai dat viaţa pentru oile tale,
ocroteşte şi apără turma ta de cursele şi violenţele
pe care le întind cei care se prezintă în piei de oaie,
dar în interior sunt lupi răpitori.
Fă ca toţi să fie o singură turmă şi un singur păstor.
Rămâi cu noi, Doamne, aşa cum ai spus:
"Iată, eu sunt cu voi până la sfârşitul veacurilor!"
Arată că Biserica ta a fost construită pe piatră
şi că puterile iadului nu o vor birui. Amin.

Rugăciune către Dumnezeu Duhul Sfânt
Duhule Sfânt, Duh de iubire şi de pace,
care ai unit atâtea popoare într-o singură credinţă,
dăruieşte-le celor care ne conduc belşugul harului tău
şi umple inimile lor cu iubirea
pe care a poruncit-o Domnul Isus,
când a plecat din această lume,
pentru ca, prin strălucirea acestui semn,
să poată fi recunoscuţi în numărul aleşilor tăi.
Nu îngădui ca, atraşi de vreo patimă,
să pună piedici în calea măririi tale dumnezeieşti
şi să tulbure pacea Bisericii,
ci ajută-i să conducă poporul încredinţat lor
la Ierusalimul ceresc, la vederea păcii veşnice. Amin.

Îngerul Domnului
V. Îngerul Domnului a vestit Mariei.
R. Şi ea a zămislit de la Duhul Sfânt. Bucură-te, Marie…
V. Iată slujitoarea Domnului!
R. Fie mie după cuvântul tău! Bucură-te, Marie…
V. Şi Cuvântul s-a făcut trup.
R. Şi a locuit între noi. Bucură-te, Marie…
V. Roagă-te pentru noi, sfântă Născătoare de Dumnezeu,
R. Ca să ne facem vrednici de făgăduinţele lui Cristos.

Să ne rugăm:
Te rugăm, Doamne,
să reverşi harul tău asupra sufletelor noastre,
pentru ca noi, care am cunoscut prin vestirea îngerului
întruparea lui Cristos, Fiul tău,
să fim duşi, prin patima şi crucea lui, la slava învierii.
Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

Îngere al lui Dumnezeu, care eşti păzitorul meu,
luminează-mă în această zi (noapte),
păzeşte-mă, povăţuieşte-mă şi ocârmuieşte-mă pe mine,
care-ţi sunt încredinţat ţie prin mila lui Dumnezeu. Amin.

(sau, în timpul pascal )

Bucură-te, Regina cerului!
V. Bucură-te, Regina cerului, aleluia;
R. Căci acela pe care ai fost vrednică să-l porţi, aleluia;
V. A înviat precum a zis, aleluia;
R. Roagă-te pentru noi lui Dumnezeu, aleluia;
V. Bucură-te şi te veseleşte, Fecioară Marie, aleluia;
R. Căci Domnul a înviat cu adevărat, aleluia.
Să ne rugăm:
Dumnezeule, care ai binevoit să bucuri lumea prin învierea Fiului tău, Domnul nostru Isus Cristos, fă-ne, te rugăm, ca, prin Născătoarea lui, Fecioara Maria, să dobândim bucuria vieţii veşnice. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.

Rugăciunea de dimineaţă

Ajută-ne, Doamne,
să trăim această zi cu bucurie în pace şi fără de păcat,
pentru ca, ajungând la sfârşitul zilei,
să te putem lăuda cu o inimă curată şi recunoscătoare.
Să strălucească asupra noastră lumina iubirii tale,
iar înţelepciunea ta să inspire planurile şi faptele noastre.
Mâna ta să ne susţină în slujirea binelui
şi să ne păstreze în prietenia ta.
Ocroteşte familia noastră
şi pe toţi cei care s-au încredinţat rugăciunii noastre.
Umple-ne cu toată binecuvântarea trupească şi sufletească.

Dumnezeule, creatorul tuturor lucrurilor,
binecuvântează această zi pe care mi-o dăruieşti.
Prin puterea binecuvântării tale,
fă-mă capabil ca în orice moment şi în orice situaţie
să vorbesc şi să lucrez pentru slava ta,
fără teamă, cu umilinţă, răbdare şi iubire,
cu blândeţe, pace, curaj şi înţelepciune,
şi fă să fiu mereu conştient de prezenţa ta.
Doamne, tu, care pătrunzi inimile,
tu ştii de ce am nevoie.
Cunoşti orbirea şi limitele mele.
Tu vezi necredinţa şi păcatul meu,
dar cunoşti şi dorinţele mele bune, durerea şi căinţa mea.
Pentru aceasta te rog să asculţi rugăciunea mea
şi, cu ajutorul Duhului tău, învaţă-mă calea pe care să o urmez.
Ajută-mă să te iubesc aşa cum ai poruncit tu:
din toată inima, din tot sufletul, din toate puterile, cu întreaga mea fiinţă.
Doamne, prin Duhul tău,
învaţă-mă bunătatea, onestitatea vieţii şi înţelepciunea,
ajută-mă să cunosc adevărul.
Doamne, în marea ta milostivire
şi în infinita ta iubire faţă de oameni,
ascultă rugăciunea mea.

Doamne, tu, care le conduci pe toate,
ajută-ne să trăim această zi în pace deplină şi sănătate.
Trimite îngerul tău să ne conducă.
Ai milă de noi.
În marea ta bunătate, şterge păcatele noastre.
Fă ca nici unul dintre noi să nu se despartă de harul tău.
Fii pentru noi un Dumnezeu iertător.
Nu ne părăsi şi fă să aflăm har în faţa ta şi a lui Cristos,
Fiul tău, în care ai slava şi puterea împreună cu Duhul Sfânt,
acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

Îţi mulţumesc, Doamne, Dumnezeule atotputernic,
pentru milostivirea ta nesfârşită,
pentru că m-ai eliberat de pata originară prin apa sfântă a Botezului
şi pentru viaţa cea nouă a Duhului.
Îţi mulţumesc pentru darul credinţei
şi pentru că m-ai primit în numărul credincioşilor tăi.
Îţi mulţumesc că m-ai păzit în această noapte.
Ajută-mă, Doamne, să trăiesc această zi
în slujirea ta sfântă cu umilinţă şi înţelepciune.
Desăvârşeşte lucrarea milostivirii tale,
pe care ai început-o în mine.
Ajută-mă să gândesc, să vorbesc
şi să lucrez aşa cum îţi place ţie.
Păstrează-mă în harul tău şi fă-mă să ajung,
deşi nu sunt vrednic, la vederea feţei tale.

Părinte bun şi sfânt,
binevoieşte a-mi da o inteligenţă care să te înţeleagă,
o inimă care să te simtă,
un suflet care să te primească,
o perseverenţă care să te caute,
o înţelepciune care să te găsească,
un duh care să te cunoască,
o inimă care să te iubească,
un gând care să fie îndreptat spre tine,
o lucrare care să te preamărească,
un auz care să te asculte,
ochi care să te privească,
o limbă care să te mărturisească,
un cuvânt care să-ţi placă;
o răbdare care să te urmeze,
o statornicie care să te aştepte,
un sfârşit bun şi prezenţa ta sfântă,
învierea, răsplata şi viaţa veşnică.

Îţi ofer această nouă zi
şi vreau să-ţi rămân credincios,
însă mă tem, căci sunt atât de slab!
Iată intenţiile mele!
Călăuzeşte-mă pe drumul ce mi l-ai deschis.
Îţi ofer, Dumnezeul meu, această zi.
Îţi ofer faptele, gândurile, cuvintele,
bucuriile, speranţele şi neplăcerile mele.
Îţi ofer binele
pe care voi reuşi să-l fac astăzi cu ajutorul tău,
ca să fie o laudă pentru tine
şi un dar pentru fraţii mei.
Ajutorul tău, Părinte milostiv,
să mă facă întotdeauna atent la glasul Duhului,
ca să pot face astăzi, în cuvânt şi faptă,
ceea ce este conform cu voinţa ta. Amin.

Doamne, în fiecare zi, în zori, te binecuvântăm.
În această zi care începe,
ajută-ne să săvârşim lucruri bune.
La începutul acestei zile îţi ofer mâinile mele.
Doamne, ajută-mă să nu fac nimic rău.
Îţi ofer această nouă zi
şi vreau să-ţi rămân credincios,
însă mă tem, căci sunt atât de slab!
Iată intenţiile mele!
Călăuzeşte-mă pe drumul ce mi l-ai deschis.

Rugăciunea de seară

Te rog, Doamne, ocroteşte-mă în această noapte.
Tu eşti pentru mine adevărata odihnă;
ajută-mă să dorm în pace.
Veghează asupra mea,
îndepărtează orice ameninţare
şi condu-mă pe căile tale.
Doamne, tu eşti păzitorul meu.
Rămâi cu mine, Doamne!

Mântuieşte-ne, Doamne, când veghem,
ocroteşte-ne când dormim,
ca să veghem cu Cristos
şi să ne odihnim în pace.
Dumnezeule atotputernic şi bun,
iartă-mi toate păcatele,
dă-mi putere să nu cad iarăşi
şi condu-mă la viaţa veşnică. Amin.

Mă rog ţie, Dumnezeule adevărat,
în care, de la care şi prin care toate lucrurile sunt adevărate.
Dumnezeule, a fugi de tine înseamnă pierzare.
Întoarcerea la tine este înviere.
Locuirea cu tine înseamnă viaţă.
Dumnezeule, pe care nimeni nu-l pierde,
dacă nu se înşală pe sine;
pe care nimeni nu-l caută,
dacă harul nu-l conduce;
pe care nimeni nu-l găseşte, dacă nu e curat.
Dumnezeule, pe care a-l primi înseamnă a muri,
pe care a-l aştepta înseamnă a-l iubi,
pe care a-l intui înseamnă a-l poseda.
Dumnezeule, spre care ne împinge credinţa,
spre care ne conduce speranţa,
cu care ne uneşte dragostea.
(Sfântul Augustin )

Doamne Isuse Cristoase, tu, care eşti lumina,
de ce îngădui ca eu să rămân în întuneric?
De câte ori ador lumina,
şi totuşi, prefer întunericul;
slujesc adevărul şi mă pierd în gânduri deşarte!
Luminează-mă cu lumina prezenţei tale!
Tu, care ai dat vederea orbului din naştere, luminează-mă!
Tu, care l-ai vindecat pe lepros, curăţă-mă!
Tu, care l-ai înviat pe Lazăr, reînnoieşte-mă!
Tu, care i-ai eliberat pe cei trei tineri din foc, salvează-mă!
Tu eşti Părintele luminii,
de la care vine orice lucru bun, orice dar perfect.
Tu eşti izvorul vieţii şi autorul mântuirii veşnice.

Să se înalţe spre tine, Dumnezeule atotputernic,
ruga mea de seară
şi să coboare asupra mea binecuvântarea ta,
pentru ca astăzi şi întotdeauna
să mă pot bucura de darul mântuirii tale.

Doamne, Părintele nostru,
la sfârşitul acestei zile,
nouă ni se pare că nimic important
nu s-a schimbat în inimile noastre.
Aminteşte-ţi, Doamne,
că în fiecare zi începe împărăţia ta
şi tu, cu discreţie, dar neobosit,
ne conduci spre iubirea ta.
Noi recunoaştem aceasta şi îţi spunem:
"Rămâi cu noi, Doamne,
în această zi care se sfârşeşte,
în această noapte care începe,
în această zi care vine, în toată veşnicia". Amin.

Binecuvântări la masă

Doamne, Dumnezeul milostivirii,
vrem să te binecuvântăm necontenit,
pentru că ne copleşeşti cu darurile tale.
Fie că mâncăm, fie că bem,
ajută-ne să facem totul spre slava ta
şi să-ţi mulţumim întotdeauna.
Prin Isus Cristos, Fiul tău, Domnul nostru. Amin.

Îţi mulţumim, Părinte,
pentru această masă care ne uneşte împreună.
Pune pe buzele noastre cuvinte de laudă,
ca să putem invoca numele tău.
Dă-le celor care te slujesc cu dragoste şi teamă,
belşugul binecuvântărilor tale.
Prin Isus Cristos Domnul nostru. Amin.

Dumnezeule, Tatăl nostru,
noi te binecuvântăm fără încetare.
Fiul tău hrăneşte omenirea cu sfânta Euharistie
şi o renaşte la viaţa Duhului tău.
Învaţă-ne să împărţim cu recunoştinţă bunurile creaţiei tale.
Prin Cristos Domnul nostru. Amin.

Dumnezeule, Tatăl nostru,
tu ne-ai adunat la această masă familială.
Primeşte mulţumirea noastră,
păstrează-ne în pace, gata să te slujim în fraţii noştri,
bucurându-ne în veci de milostivirea ta.
Prin Cristos Domnul nostru. Amin.

Binecuvântat să fie numele tău,
Dumnezeule, Părintele nostru.
Tu ai făcut din noi copiii tăi
prin Duhul iubirii tale.
Fii lăudat pentru toate darurile
ce ni le dai prin Isus Cristos, Fiul tău,
care vieţuieşte şi domneşte cu tine
şi cu Duhul Sfânt, în vecii vecilor. Amin.

© Editura Sapientia, Str. Th. Văscăuţeanu 6, RO–700462-Iaşi, www.editurasapientia.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *