Meniu

Sfânta jertfă a liturghiei

36. Când se prefac pâinea și vinul în trupul și sângele lui Isus Cristos?

Pâinea și vinul se prefac în trupul și sângele lui Isus Cristos în timpul sfintei Liturghii.

37. Ce este sfânta liturghie?

Sfânta liturghie este jertfa testamentului nou, în care Domnul nostru Isus Cristos, sub chipul pâinii și al vinului, se jertfește Tatălui său ceresc prin mâinile preotului.

EXPLICAȚIE: În toate timpurile și la toate popoarele s-au adus jertfe lui Dumnezeu, pentru că jertfa nu este altceva decât un dar oarecare adus lui Dumnezeu spre a-l recunoaște de Creatorul și Stăpânul cel mai mare al lumii întregi. Această stăpânire se recunoaște astfel: Omul e singura făptură pe lume care poate cunoaște, iubi, și cinsti într-adevăr pe Dumnezeul. Numai el cunoaște că trebuie să-i dea îndestulare pentru propriile sale păcate. De aceea omul cunoscând răutatea păcatului său, trebuie să spună: pentru a îndestula dreptatea lui Dumnezeu ofensată de mine, aș trebui să mă nimicesc în fața lui. Dar eu nu sunt stăpânul vieții mele de aceea voi nimici ceea ce mi-i dat spre folosul meu și în stăpânirea mea; prin aceasta mă ofer și mă distrug cu afectul pe mine însumi; astfel mărturisesc nimicul meu și că Dumnezeu e Stăpânul suprem înaintea căruia ar trebui să mă nimicesc pentru păcatele mele.

În testamentul vechi jertfele erau poruncite de însuși Dumnezeu, care hotăra chiar ce și cum să i se jertfească. Astfel i se jertfeau: miei, viței, boi, țapi etc. Apoi la strângerea cerealelor aproape din toate trebuia să i se ofere spre mulțumire. În testamentul nou jertfele vechi au încetat pentru că acestea numai închipuiau jertfa cea mai sfântă, ce trebuia să dureze până la sfârșitul lumii, adică jertfa ce a făcut-o Bunul Isus pe cruce pentru păcatele tuturor oamenilor. Această jertfă prea sfântă și nemărginită se reînnoiește zilnic la sfânta liturghie. În asta stă deosebirea că pe cruce Isus, deși s-a jertfit singur, de bună voie, dar prin mâinile iudeilor, ale călăilor și vărsându-și sângele, pe altar se jertfește tot singur, dar se slujește de persoana preotului și nu-și mai varsă sângele ca pe cruce. Totuși moartea lui Isus pe cruce e reprezentată destul la Sf. Liturghie prin aceea că pâinea și vinul, consacrându-se, sunt despărțite.

Pilde

I. Sfânta Margareta Maria Alacoque, fiind încă copiliță, ascultă Sf. Liturghie cu o evlavie îngerească. În timpul liturghiei medita două lucruri: Crucifixul (răstignitul) și candela. Crucifixul îi amintea ceea ce Isus făcuse pentru dânsa; iar candela aprinsă spre slava Domnului îi amintea că și ea trebuia să se înflăcăreze tot mai mult pentru iubitul Mântuitor (Schouppe).

 

II. Sfântul Nil asista într-o zi la Sf. Liturghie ce o făcea Sf. Ioan Crisostom. El observă că mai multe cete de îngeri înconjurau pe sfânt la altar. Erau foarte mulți, în tăcere și reculegere se închinau până la pământ și apoi fixau Prea Sf. Sacrament ca estatici. Cu hainele lor albe ca zăpada, aminteau pe îngerii ce se arătară femeilor evlavioase și ucenicilor Domnului în ziua învierii și a înălțării la cer a Mântuitorului.

(Schouppe)

Practică: Când asiști la Sf. Liturghie amintește-ți de cele ce-ai învățat acum, și ascult-o cu cea mai mare evlavie și reculegere, gândindu-te că pentru păcatele tale se reînnoiește jertfa de pe cruce!

38. Cui se aduce jertfa sf. Liturghii?

Jertfa sfintei liturghii se aduce numai lui Dumnezeu.

39. Pentru care scop se aduce lui Dumnezeu jertfa sfintei liturghii?

Jertfa sf. Liturghii se aduce lui Dumnezeu.

  1. Ca să ne închinăm lui;
  2. Ca să-i mulțumim pentru binefacerile lui;
  3. Ca să dobândim iertarea păcatelor noastre și ușurarea suferințelor sufletelor din Purgator;
  4. Ca să cerem harurile lui.

EXPLICAȚIE: scopul pentru care se celebrează Sf. Liturghie este împătrit, precum tot patru sunt datoriile noastre către Dumnezeu. Sfânta liturghie se aduce lui Dumnezeu:

1. ca să ne închinăm lui. Închinăciunea este actul prin care sunt recunoscuți și cinstiți superiorii. Dumnezeu este cel mai mare superior. El e creatorul și Domnul tuturor. Cinstea și onoarea, ce i se cuvin, trebuie să fie nemărginită; deci numai prin jertfa sf. liturghii poate fi cinstit cum se cuvine, pentru că această jertfă e nemărginită, fiindcă o aduce însuși Fiul său, Isus Cristos.

2. ca să-i mulțumim pentru binefacerile lui. Binefacerile, ce Dumnezeu ni le-a făcut, sunt nenumărate. El ne-a creat, ne păstrează viața, ne-a mântuit din nou din robia iadului prin moartea lui Isus Cristos, și ne-a făcut fii adoptivi ai săi, dându-ne dreptul la Paradis.

Pentru toate acestea noi nu putem să-i mulțumim cum se cuvine de la noi, căci mulțumirea noastră are prea mică valoare, însă prin Sf. Liturghie mulțumim Dumnezeului Tată cu Isus Cristos, a cărui mulțumire e nesfârșită (nemărginită).

3. ca să dobândim iertarea păcatelor noastre și ușurarea suferințelor sufletelor din Purgator. Copiii cei buni, ori de câte ori supără pe părinți, le cer iertare, ba chiar fac vreo reparație dacă vina lor e mare. Ce reparație vom face noi pentru păcatele noastre? Numai prin sf. liturghie se poate repara, cum se cuvine, necinstea făcută lui Dumnezeu prin păcatele noastre, căci prin ea dobândim harul ca Bunul Dumnezeu să nu ne pedepsească, ci să ne dea harul unei adevărate căințe și statornicii în bine. Astfel Isus Cristos satisface pentru păcatele noastre și ale acelor suflete din Purgator pentru care se celebrează Sf. Liturghie.

4. ca să cerem harurile lui. Noi, pentru a ajunge la fericire, avem nevoie de multe haruri spre a putea învinge patimile, ispitele, și pentru a practica virtuțile. Aceste haruri, numai cu rugăciunea noastră slabă și mai de nici o valoare, nu le putem dobândi așa de ușor, însă la Sf. liturghie este Isus, care se roagă și se jertfește pentru noi; așa că este cu neputință a nu dobândi harurile, ce le cerem împreună cu El.

Practică: Hotărăște-te a asculta Sf. Liturghie cu cea mai mare evlavie, gândindu-te la aceste patru scopuri; adică prin ea cu Isus Cristos să-i dai lui Dumnezeu cinstea cuvenită, să-i mulțumești și să repari răul și necinstea făcută prin păcatele tale și ale celorlalți oameni; cerând și harurile trebuincioase pentru tine și pentru sărmanii răposați.
Pilde

I. Un suflet evlavios se plângea adesea Domnului: «Doamne aș voi să am atâtea limbi și inimi câte frunze sunt pe copaci, câte fire de praf, câte picături de apă în oceane, câte stele pe cer, pentru a te putea iubi și cinsti cum meriți». Domnul într-o zi îi răspunse: «Mângâie-te, fiule, când asculți cu evlavie Sf. Liturghie, tu îmi dai aceeași slavă, ba chiar nesfârșit mai mult».

(Mondini)

 

II. Sfântul Paroh din Ars (Franța) zicea că toate faptele celor buni unite împreună nu valorează cât o Sf. Liturghie; pentru a dovedi aceasta povestea acest fapt: – Un preot se ruga pentru sufletul unui prieten răposat; și Domnul îi făcu cunoscut că era în purgator. El se hotărî să celebreze o liturghie. Când ajunse la consacrare (prefacere) și luă sfânta ostie în mâini, începu a zice lui Dumnezeu: «Sfinte și veșnice părinte, să facem un schimb; tu ia sufletul prietenului meu, care se află în purgator, și eu țin în mâinile mele trupul Fiului tău. Hai scapă-mi prietenul, și eu își ofer pe Fiul tău cu toate meritele dureroasei sale patimi și morți». Și așa se întâmplă: la elevațiune, la ridicarea darului preotul a văzut sufletul prietenului său că se înalță la slavă cerului strălucitor.

(Viața Sfântului)

 

III. Cum trebuie stat la Sf. Liturghie. Împărăteasa Eleonora moartă la 1720, stătea în genunchi tot timpul sf. liturghii. Cineva o sfătui să ia seama că este împărăteasă și ar putea să șadă pe scaun la unele părți ale sf. liturghii. Ea îi răspunse: «Nimeni în curtea mea nu îndrăznește să șadă la prezența mea; toți se pleacă înaintea unei sărmane păcătoase, cum sunt eu; deci cum ai voi ca eu să îndrăznesc să fac aceasta înaintea Creatorului și Dumnezeului meu, pe când El se jertfește pentru mine? »

Unde credința e mai vie, se văd zilnic pilde foarte edificatoare. Sunt persoane care pentru a asculta o liturghie în zi de sărbătoare, merg mai multe ceasuri, ba chiar o noapte întreagă. Altădată, tot numai pentru a asculta liturghia, fac zeci de kilometric de drum. Ce lecție și ce rușine pentru atâția creștini, care au liturghia în satul sau orașul lor, și nici nu le pasă!

40. Care sunt părțile cele mai însemnate ale sfintei liturghii?

Părțile cele mai însemnate ale sfintei liturghii sunt: Ofertoriul, Prefacerea și Împărtășania.

EXPLICAȚIE: Pentru a asculta Sf. Liturghie trebuie să fii de față cel puțin la aceste trei părți mai însemnate.

1. Ofertoriul începe după Credo, atunci preotul oferă lui Dumnezeu pâinea și vinul, cerând ca El să le binecuvânteze și să le primească în numele și spre binele său și al tuturor credincioșilor, mai ales al acelora prezenți la Sf. Liturghie.

2. Prefacerea începe când preotul, după ce a spus mai multe rugăciuni în șoaptă, zice tare sau cântă: Per omnia saecula saeculorum ș. a. iar apoi Sanctus… Adevăratul timp al Prefacerii este Consacrarea, adică când preotul rostește asupra pâinii și a vinului cuvintele lui Cristos: «Acesta este trupul meu ș. a.» iar apoi ridică ostia sfântă și potirul ca poporul să le vadă și să li se închine. La această ridicare a ostiei se obișnuiește a zice: «Domnul meu și Dumnezeul meu»; gândindu-te că sub chipul pâinii se află într-adevăr Isus Cristos.

3. Împărtășania începe de la Mielul lui Dumnezeu, dar se săvârșește când preotul se împărtășește; apoi se termină cu o rugăciune, după care preotul încheie Sf. Liturghie, binecuvântând poporul.

Practică: Ferice de cel ce ascultă sf. Liturghie întreagă și cu evlavie. În timpul liturghiei gândește-te la păcatele tale și la jertfa Bunului Isus pentru tine. Dacă știi carte, nu te rușina să iei la biserică o cărticică de rugăciuni, și întovărășește pe preotul de la altar, citind rugăciunile potrivite cu fiecare parte a sfintei liturghii, sau cel puțin luând parte la cântecele din timpul ei. Dacă vrei să te sfințești mai curând, n-ai alt mijloc mai sfânt și mai puternic decât să asculți sfânta liturghie în toate zilele; și trecând pe lângă biserică să te abați spre a vizita pe Bunul Isus în sf. Taină a altarului.
© Editura Serafica, str. Teiului, nr. 20, RO-611047-Roman, serafica.ofmconv.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *