Meniu

Despre Sacramente în general

7. Ce este un sacrament sau o taină?

Un sacrament sau o taină, este un semn văzut, orânduit de Isus Cristos, prin care dobândim harul nevăzut, pentru sfinţirea sufletelor noastre.

EXPLICAŢIE: Sufletul nostru nu se poate sfinţi, adică nu se poate spăla de pata păcatului şi să fie curat şi plăcut lui Dumnezeu, decât numai prin harul Duhului Sfânt. Pentru ca noi să putem primi acest har, Cristos a orânduit Sacramentele. Ele sunt nişte semne sensibile, adică lucruri ce se pot vedea, auzi, pipăi etc. şi care trebuie să arate sau să ne facă să cunoaştem harul spiritual, nevăzut, pe care în acelaşi timp îl şi produc. Aceste semne trebuie să fie orânduite de Isus Cristos, pentru că numai el poate da asemenea putere lucrurilor materiale.

8. Ce sacramente sau taine a orânduit Isus Cristos?

Isus Cristos a orânduit şapte sacramente sau taine.

9. Cum se numesc cele şapte sacramente?

1. Botezul; 2. Mirul; 3. Euharistia; 4. Pocăinţa, 5. Maslul; 6. Preoţia; 7. Căsătoria.

EXPLICAŢIE: Viaţa noastră naturală este figura vieţii supranaturale (duhovniceşti, suprafireşti). Precum ca să trăim trebuie să ne supunem la şapte acte principale, tot aşa şi pentru viaţa suprafirească avem şapte sacramente: 1) Omul se naşte; 2) creşte; 3) are nevoie de mâncare; 4) de medicină, dacă este bolnav; 5) de o asistenţă particulară în bolile mai grele; 6) de superiori, care să-l cârmuiască; 7) de părinţi, care să să-l hrănească şi să-i îndrume copilăria. Tot aşa omul 1) se naşte pentru viaţa suprafirească prin Botez; 2) creşte şi se întăreşte prin Mir; 3) găseşte hrana suprafirească în Sf. Euharistie; 4) medicină împotriva păcatului în Pocăinţă (Spovadă); 5) tărie şi alinare în boli, primind Maslul; 6) e cârmuit spre bine de superiorii bisericeşti, care dobândesc această putere prin sacramental Preoţiei; 7) în sfârşit familia, adică unirea între bărbat şi femeie este sfinţită prin Căsătorie.

10. Cum se împart sacramentele?

Sacramentele se împart în:

1) Sacramentele celor vii şi în sacramentele celor morţi.

2) Sacramente, care nu se pot primi decât o singură dată, şi în sacramente, care se pot primi de mai multe ori.

11. Care sunt sacramentele celor vii?

Sacramentele celor vii sunt: 1) Mirul; 2) Euharistia; 3) Maslul; 4) Preoţia; 5) Căsătoria.

12. De ce se numesc aceste sacramente ale celor vii?

Sacramentele acestea se numesc ale celor vii pentru că cel ce le primeşte trebuie să aibă viaţă suprafirească, adică harul sfinţitor.

EXPLICAŢIE: Atunci avem viaţă suprafirească, când sufletul nostru e înzestrat de harul sfinţitor; şi deoarece sacramentele celor vii ne sporesc acest har, dându-ne şi alte haruri trebuincioase, se cere ca să fim vii sufleteşte, adică fără nici un păcat de moarte.

Pilde

Moartea sufletească. Un om păcătui greu, fiind departe de casa sa. Dumnezeu a învoit ca urâciunea sufletului să i se arate pe faţă. El, fără să observe că era într-o stare îngrozitoare şi urât ca un diavol, se întoarse acasă. Soţia, copiii şi slugile, abia îl zăriră, îngroziţi de un asemenea monstru, începură să strige şi să fugă de dânsul. Atunci acel nenorocit cunoscu urâciunea păcatului săvârşit, care i se arătă pe faţă şi în tot trupul. De aceea mişcat de răutatea lui, merse să se spovedească. Pe drum întâlni nişte turme de oi şi nişte boi, care, cum îl zăriră, împreună cu păzitorii lor, fugiră în toate părţile, ca şi cum ar fi fost îngroziţi ca de un trăsnet. Ajungând la biserică, preotul înspăimântat îi închise uşa în faţă, iar el căzând în genunchi în pragul bisericii, începu a se ruga: «Părinte, fie-ţi milă de un păcătos, căci deşi prin păcat am devenit un drac, sunt însă un sărman creştin; fie-ţi milă de mine, ascultaţi-mi spovada, că sunt dispus să fac orice pocăinţă îmi veţi da». Preotul, auzind acestea, deschise uşa, îl spovedi, îi dădu dezlegare, şi el, îndată ce primi dezlegarea, dobândi harul pierdut, adică viaţa suprafirească, şi recăpătă înfăţişarea şi frumuseţea de mai înainte.

(Roza. Istr. Cateh.)

Propunere: dacă sufletul îţi este mort din cauza unui păcat de moarte, spovedeşte-l numaidecât pentru a scăpa de urâciunea lui şi a recăpăta viaţa harului, care ne face plăcuţi Tatălui nostru ceresc.

 

Nota web-editorului: nu există – probabil din scăpare – nici în ediţia tipărită numerele 13 şi 14.

15. Care sacramente nu se pot primi decât numai o singură dată?

Botezul, Mirul şi Preoţia nu se pot primi decât numai o singură dată, pentru că ele întipăresc în suflet un semn neşters, numit caracter.

EXPLICAŢIE: Acest caracter se întipăreşte în suflet într-un chip spiritual, precum un sigil sau o marcă se pune pe o scrisoare spre a o cunoaşte de unde vine. Caracterul acesta e deosebit pentru fiecare din cele trei sacramente şi nu se mai şterge niciodată din suflet. Caracterul Botezului face pe om membru al lui Cristos, şi-l deosebeşte de celelalte suflete nebotezate; acela al Mirului îl face soldatul spiritual al lui Isus, şi-l deosebeşte de sufletele nemiruite; caracterul preoţiei arată duhovniceşte pe Ministrul lui Dumnezeu, precum haina preoţească îl arată de dinafară, şi-l deosebeşte de simpli credincioşi ai lui Cristos.

Propunere: Să cinstim foarte mult sacramentele, căci dacă dintr-o parte sunt lucruri materiale, pe de altă parte sunt mijloace prin care Isus ne sfinţeşte.
© Editura Serafica, str. Teiului, nr. 20, RO-611047-Roman, serafica.ofmconv.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *