Meniu

Sfânta jertfă a liturghiei

36. Când se prefac pâinea şi vinul în trupul şi sângele lui Isus Cristos?

Pâinea şi vinul se prefac în trupul şi sângele lui Isus Cristos în timpul sfintei Liturghii.

37. Ce este sfânta liturghie?

Sfânta liturghie este jertfa testamentului nou, în care Domnul nostru Isus Cristos, sub chipul pâinii şi al vinului, se jertfeşte Tatălui său ceresc prin mâinile preotului.

EXPLICAŢIE: În toate timpurile şi la toate popoarele s-au adus jertfe lui Dumnezeu, pentru că jertfa nu este altceva decât un dar oarecare adus lui Dumnezeu spre a-l recunoaşte de Creatorul şi Stăpânul cel mai mare al lumii întregi. Această stăpânire se recunoaşte astfel: Omul e singura făptură pe lume care poate cunoaşte, iubi, şi cinsti într-adevăr pe Dumnezeul. Numai el cunoaşte că trebuie să-i dea îndestulare pentru propriile sale păcate. De aceea omul cunoscând răutatea păcatului său, trebuie să spună: pentru a îndestula dreptatea lui Dumnezeu ofensată de mine, aş trebui să mă nimicesc în faţa lui. Dar eu nu sunt stăpânul vieţii mele de aceea voi nimici ceea ce mi-i dat spre folosul meu şi în stăpânirea mea; prin aceasta mă ofer şi mă distrug cu afectul pe mine însumi; astfel mărturisesc nimicul meu şi că Dumnezeu e Stăpânul suprem înaintea căruia ar trebui să mă nimicesc pentru păcatele mele.

În testamentul vechi jertfele erau poruncite de însuşi Dumnezeu, care hotăra chiar ce şi cum să i se jertfească. Astfel i se jertfeau: miei, viţei, boi, ţapi etc. Apoi la strângerea cerealelor aproape din toate trebuia să i se ofere spre mulţumire. În testamentul nou jertfele vechi au încetat pentru că acestea numai închipuiau jertfa cea mai sfântă, ce trebuia să dureze până la sfârşitul lumii, adică jertfa ce a făcut-o Bunul Isus pe cruce pentru păcatele tuturor oamenilor. Această jertfă prea sfântă şi nemărginită se reînnoieşte zilnic la sfânta liturghie. În asta stă deosebirea că pe cruce Isus, deşi s-a jertfit singur, de bună voie, dar prin mâinile iudeilor, ale călăilor şi vărsându-şi sângele, pe altar se jertfeşte tot singur, dar se slujeşte de persoana preotului şi nu-şi mai varsă sângele ca pe cruce. Totuşi moartea lui Isus pe cruce e reprezentată destul la Sf. Liturghie prin aceea că pâinea şi vinul, consacrându-se, sunt despărţite.

Pilde

I. Sfânta Margareta Maria Alacoque, fiind încă copiliţă, ascultă Sf. Liturghie cu o evlavie îngerească. În timpul liturghiei medita două lucruri: Crucifixul (răstignitul) şi candela. Crucifixul îi amintea ceea ce Isus făcuse pentru dânsa; iar candela aprinsă spre slava Domnului îi amintea că şi ea trebuia să se înflăcăreze tot mai mult pentru iubitul Mântuitor (Schouppe).

 

II. Sfântul Nil asista într-o zi la Sf. Liturghie ce o făcea Sf. Ioan Crisostom. El observă că mai multe cete de îngeri înconjurau pe sfânt la altar. Erau foarte mulţi, în tăcere şi reculegere se închinau până la pământ şi apoi fixau Prea Sf. Sacrament ca estatici. Cu hainele lor albe ca zăpada, aminteau pe îngerii ce se arătară femeilor evlavioase şi ucenicilor Domnului în ziua învierii şi a înălţării la cer a Mântuitorului.

(Schouppe)

Practică: Când asişti la Sf. Liturghie aminteşte-ţi de cele ce-ai învăţat acum, şi ascult-o cu cea mai mare evlavie şi reculegere, gândindu-te că pentru păcatele tale se reînnoieşte jertfa de pe cruce!

38. Cui se aduce jertfa sf. Liturghii?

Jertfa sfintei liturghii se aduce numai lui Dumnezeu.

39. Pentru care scop se aduce lui Dumnezeu jertfa sfintei liturghii?

Jertfa sf. Liturghii se aduce lui Dumnezeu.

  1. Ca să ne închinăm lui;
  2. Ca să-i mulţumim pentru binefacerile lui;
  3. Ca să dobândim iertarea păcatelor noastre şi uşurarea suferinţelor sufletelor din Purgator;
  4. Ca să cerem harurile lui.

EXPLICAŢIE: scopul pentru care se celebrează Sf. Liturghie este împătrit, precum tot patru sunt datoriile noastre către Dumnezeu. Sfânta liturghie se aduce lui Dumnezeu:

1. ca să ne închinăm lui. Închinăciunea este actul prin care sunt recunoscuţi şi cinstiţi superiorii. Dumnezeu este cel mai mare superior. El e creatorul şi Domnul tuturor. Cinstea şi onoarea, ce i se cuvin, trebuie să fie nemărginită; deci numai prin jertfa sf. liturghii poate fi cinstit cum se cuvine, pentru că această jertfă e nemărginită, fiindcă o aduce însuşi Fiul său, Isus Cristos.

2. ca să-i mulţumim pentru binefacerile lui. Binefacerile, ce Dumnezeu ni le-a făcut, sunt nenumărate. El ne-a creat, ne păstrează viaţa, ne-a mântuit din nou din robia iadului prin moartea lui Isus Cristos, şi ne-a făcut fii adoptivi ai săi, dându-ne dreptul la Paradis.

Pentru toate acestea noi nu putem să-i mulţumim cum se cuvine de la noi, căci mulţumirea noastră are prea mică valoare, însă prin Sf. Liturghie mulţumim Dumnezeului Tată cu Isus Cristos, a cărui mulţumire e nesfârşită (nemărginită).

3. ca să dobândim iertarea păcatelor noastre şi uşurarea suferinţelor sufletelor din Purgator. Copiii cei buni, ori de câte ori supără pe părinţi, le cer iertare, ba chiar fac vreo reparaţie dacă vina lor e mare. Ce reparaţie vom face noi pentru păcatele noastre? Numai prin sf. liturghie se poate repara, cum se cuvine, necinstea făcută lui Dumnezeu prin păcatele noastre, căci prin ea dobândim harul ca Bunul Dumnezeu să nu ne pedepsească, ci să ne dea harul unei adevărate căinţe şi statornicii în bine. Astfel Isus Cristos satisface pentru păcatele noastre şi ale acelor suflete din Purgator pentru care se celebrează Sf. Liturghie.

4. ca să cerem harurile lui. Noi, pentru a ajunge la fericire, avem nevoie de multe haruri spre a putea învinge patimile, ispitele, şi pentru a practica virtuţile. Aceste haruri, numai cu rugăciunea noastră slabă şi mai de nici o valoare, nu le putem dobândi aşa de uşor, însă la Sf. liturghie este Isus, care se roagă şi se jertfeşte pentru noi; aşa că este cu neputinţă a nu dobândi harurile, ce le cerem împreună cu El.

Practică: Hotărăşte-te a asculta Sf. Liturghie cu cea mai mare evlavie, gândindu-te la aceste patru scopuri; adică prin ea cu Isus Cristos să-i dai lui Dumnezeu cinstea cuvenită, să-i mulţumeşti şi să repari răul şi necinstea făcută prin păcatele tale şi ale celorlalţi oameni; cerând şi harurile trebuincioase pentru tine şi pentru sărmanii răposaţi.
Pilde

I. Un suflet evlavios se plângea adesea Domnului: «Doamne aş voi să am atâtea limbi şi inimi câte frunze sunt pe copaci, câte fire de praf, câte picături de apă în oceane, câte stele pe cer, pentru a te putea iubi şi cinsti cum meriţi». Domnul într-o zi îi răspunse: «Mângâie-te, fiule, când asculţi cu evlavie Sf. Liturghie, tu îmi dai aceeaşi slavă, ba chiar nesfârşit mai mult».

(Mondini)

 

II. Sfântul Paroh din Ars (Franţa) zicea că toate faptele celor buni unite împreună nu valorează cât o Sf. Liturghie; pentru a dovedi aceasta povestea acest fapt: – Un preot se ruga pentru sufletul unui prieten răposat; şi Domnul îi făcu cunoscut că era în purgator. El se hotărî să celebreze o liturghie. Când ajunse la consacrare (prefacere) şi luă sfânta ostie în mâini, începu a zice lui Dumnezeu: «Sfinte şi veşnice părinte, să facem un schimb; tu ia sufletul prietenului meu, care se află în purgator, şi eu ţin în mâinile mele trupul Fiului tău. Hai scapă-mi prietenul, şi eu îşi ofer pe Fiul tău cu toate meritele dureroasei sale patimi şi morţi». Şi aşa se întâmplă: la elevaţiune, la ridicarea darului preotul a văzut sufletul prietenului său că se înalţă la slavă cerului strălucitor.

(Viaţa Sfântului)

 

III. Cum trebuie stat la Sf. Liturghie. Împărăteasa Eleonora moartă la 1720, stătea în genunchi tot timpul sf. liturghii. Cineva o sfătui să ia seama că este împărăteasă şi ar putea să şadă pe scaun la unele părţi ale sf. liturghii. Ea îi răspunse: «Nimeni în curtea mea nu îndrăzneşte să şadă la prezenţa mea; toţi se pleacă înaintea unei sărmane păcătoase, cum sunt eu; deci cum ai voi ca eu să îndrăznesc să fac aceasta înaintea Creatorului şi Dumnezeului meu, pe când El se jertfeşte pentru mine? »

Unde credinţa e mai vie, se văd zilnic pilde foarte edificatoare. Sunt persoane care pentru a asculta o liturghie în zi de sărbătoare, merg mai multe ceasuri, ba chiar o noapte întreagă. Altădată, tot numai pentru a asculta liturghia, fac zeci de kilometric de drum. Ce lecţie şi ce ruşine pentru atâţia creştini, care au liturghia în satul sau oraşul lor, şi nici nu le pasă!

40. Care sunt părţile cele mai însemnate ale sfintei liturghii?

Părţile cele mai însemnate ale sfintei liturghii sunt: Ofertoriul, Prefacerea şi Împărtăşania.

EXPLICAŢIE: Pentru a asculta Sf. Liturghie trebuie să fii de faţă cel puţin la aceste trei părţi mai însemnate.

1. Ofertoriul începe după Credo, atunci preotul oferă lui Dumnezeu pâinea şi vinul, cerând ca El să le binecuvânteze şi să le primească în numele şi spre binele său şi al tuturor credincioşilor, mai ales al acelora prezenţi la Sf. Liturghie.

2. Prefacerea începe când preotul, după ce a spus mai multe rugăciuni în şoaptă, zice tare sau cântă: Per omnia saecula saeculorum ş. a. iar apoi Sanctus… Adevăratul timp al Prefacerii este Consacrarea, adică când preotul rosteşte asupra pâinii şi a vinului cuvintele lui Cristos: «Acesta este trupul meu ş. a.» iar apoi ridică ostia sfântă şi potirul ca poporul să le vadă şi să li se închine. La această ridicare a ostiei se obişnuieşte a zice: «Domnul meu şi Dumnezeul meu»; gândindu-te că sub chipul pâinii se află într-adevăr Isus Cristos.

3. Împărtăşania începe de la Mielul lui Dumnezeu, dar se săvârşeşte când preotul se împărtăşeşte; apoi se termină cu o rugăciune, după care preotul încheie Sf. Liturghie, binecuvântând poporul.

Practică: Ferice de cel ce ascultă sf. Liturghie întreagă şi cu evlavie. În timpul liturghiei gândeşte-te la păcatele tale şi la jertfa Bunului Isus pentru tine. Dacă ştii carte, nu te ruşina să iei la biserică o cărticică de rugăciuni, şi întovărăşeşte pe preotul de la altar, citind rugăciunile potrivite cu fiecare parte a sfintei liturghii, sau cel puţin luând parte la cântecele din timpul ei. Dacă vrei să te sfinţeşti mai curând, n-ai alt mijloc mai sfânt şi mai puternic decât să asculţi sfânta liturghie în toate zilele; şi trecând pe lângă biserică să te abaţi spre a vizita pe Bunul Isus în sf. Taină a altarului.
© Editura Serafica, str. Teiului, nr. 20, RO-611047-Roman, serafica.ofmconv.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *