Meniu

Crezul

Simbolul apostolilor
Cred în Dumnezeu, Tatăl
atotputernicul, creatorul cerului
şi al pământului.
Şi în Isus Cristos, Fiul său unic, Domnul nostru, care s-a zămislit de la Duhul Sfânt, s-a născut din Maria Fecioară;
a pătimit sub Ponţiu Pilat, s-a răstignit, a murit şi s-a îngropat; a coborât în iad, a treia zi a înviat din morţi;
s-a suit la ceruri, şade de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatăl atotputernicul; de unde are să vie să judece pe vii şi pe morţi.
Cred în Duhul Sfânt;
sfânta Biserică Catolică;
împărtăşirea sfinţilor,
iertarea păcatelor,
învierea morţilor
şi viaţa veşnică.
Amin.
  Symbolum Apostolicum
Credo in Deum, Patrem
omnipoténtem, creatórem caeli
et terrae,
et in Iesum Christum, Fílium eius únicum, Dóminum nostrum, qui concéptus est de Spíritu Sancto, natus ex María Vírgine,
passus sub Póntio Piláto, crucifíxus, mórtuus, et sepúltus, descéndit ad ínferos, tértia die resurréxit a mórtuis,
ascéndit ad caelos, sedet ad déxteram Dei Patris omnipoténtis, inde ventúrus est iudicáre vivos et mórtuos.
Et in Spíritum Sanctum,
sanctam Ecclésiam cathólicam,
sanctórum communiónem,
remissiónem peccatórum,
carnis resurrectiónem,
vitam aetérnam.
Amen.

 

Crezul niceno-constantinopolitan
Cred într-unul Dumnezeu,
Tatăl atotputernicul,
creatorul cerului şi al pământului,
al tuturor văzutelor şi nevăzutelor.
Cred într-unul Domn Isus Cristos,
Fiul lui Dumnezeu, unul-născut,
care din Tatăl s-a născut
mai înainte de toţi vecii.
Dumnezeu din Dumnezeu,
lumină din lumină,
Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat,
născut, iar nu creat;
de o fiinţă cu Tatăl,
prin care toate s-au făcut.
Care pentru noi oamenii
şi pentru a noastră mântuire
s-a coborât din ceruri.
S-a întrupat de la Duhul Sfânt,
din Maria Fecioară, şi s-a făcut om.
S-a răstignit pentru noi sub Ponţiu Pilat,
a pătimit şi s-a îngropat.
A înviat a treia zi, după Scripturi,
şi s-a suit la cer;
şade de-a dreapta Tatălui
şi iarăşi va veni cu mărire
să judece pe cei vii şi pe cei morţi;
a cărui împărăţie nu va avea sfârşit.
Cred în Duhul Sfânt,
Domnul şi de viaţă dătătorul,
care de la Tatăl şi de la Fiul purcede;
care împreună cu Tatăl şi cu Fiul
este adorat şi preamărit
şi a grăit prin proroci.
Cred într-una, sfântă, catolică
şi apostolică Biserică.
Mărturisesc un Botez
spre iertarea păcatelor.
Aştept învierea morţilor
şi viaţa veacului ce va veni.
Amin.
  Symbolum Nicenum Constantinopolitanum
Credo in unum Deum,
Patrem omnipoténtem,
Factórem caeli et terrae,
visibílium ómnium et invisibílium.
Et in unum Dóminum Iesum Christum,
Filium Dei unigénitum
et ex Patre natum
ante ómnia saecula:
Deum de Deo, lumen de lúmine,
Deum verum de Deo vero,
génitum, non factum,
consubstantiálem Patri:
per quem ómnia facta sunt;
qui propter nos hómines
et propter nostram salútem,
descéndit de caelis, et incarnátus
est de Spíritu Sancto ex María
Vírgine, et homo factus est,
crucifíxus, étiam pro nobis
sub Póntio Piláto,
passus, et sepúltus est,
resurréxit tértia die secúndum Scriptúras,
et ascéndit in caelum,
sedet ad déxteram Patris,
et íterum ventúrus est cum glória,
iudicáre vivos et mórtuos,
cuius regni non erit finis.
Credo in Spíritum Sanctum,
Dóminum et vivificántem,
qui ex Patre Filióque procédit,
qui cum Patre et Fílio simul
adorátur et glorificátur,
qui locútus est per prophétas.
Et in unam sanctam cathólicam
et apostólicam Ecclésiam.
Confíteor unum Baptísma
in remissiónem peccatórum.
Et expécto resurrectiónem mortuórum,
et vitam ventúri saeculi.
Amen.

© Editura Presa Bună, Bd. Ştefan cel Mare, nr. 26, RO-700064-Iaşi, www.ercis.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *