Meniu

Mântuirea lui Dumnezeu: legea şi harul

PARTEA A TREIA: VIAŢA ÎN CRISTOS
SECŢIUNEA ÎNTÂI:
VOCAŢIA OMULUI: VIAŢA ÎN DUH
CAPITOLUL AL TREILEA
MÂNTUIREA LUI DUMNEZEU: LEGEA ŞI HARUL

LEGEA MORALĂ

 1. Ce este legea morală?

  Legea morală este lucrarea înţelepciunii divine. Ea prescrie omului căile, normele de conduită care conduc la fericirea promisă şi interzice căile ce îndepărtează de Dumnezeu. [1950-1953] [1975-1978]

 1. În ce constă legea morală naturală?

  Legea naturală, înscrisă de Creator în inima fiecărui om, constă într-o participare la înţelepciunea şi la bunătatea lui Dumnezeu şi exprimă simţul moral originar, care îi permite omului să discearnă, prin raţiune, binele şi răul. Ea este universală şi neschimbătoare şi pune bazele obligaţiilor şi drepturilor fundamentale ale persoanei, ca şi ale comunităţii umane şi chiar ale legii civile. [1954-1960] [1978-1979]

 1. Este percepută de toţi această lege?

  Din cauza păcatului, legea naturală nu este percepută mereu şi de toţi cu aceeaşi claritate şi nemijlocire. [1960]

Pentru aceasta, Dumnezeu „a scris pe tablele Legii ceea ce oamenii nu reuşeau să citească în inimile lor” (Sfântul Augustin).

 1. Ce raport este între legea naturală şi legea veche?

  Legea veche este primul stadiu al legii revelate. Ea exprimă multe adevăruri care sunt, din punct de vedere natural, accesibile raţiunii şi care se găsesc în felul acesta afirmate şi autentificate în alianţele mântuirii. Prescrierile sale morale, care sunt rezumate în cele zece porunci, pun fundamentul vocaţiei omului, interzic ceea ce este contrar iubirii faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele şi stabilesc ceea ce îi este esenţial. [1961-1962] [1980]

 1. Cum se încadrează Legea veche în planul mântuirii?

  Legea veche permite cunoaşterea multor adevăruri accesibile raţiunii, arată ceea ce trebuie sau nu trebuie făcut şi, mai ales, aşa cum face un pedagog înţelept, pregăteşte şi dispune la convertire şi la primirea evangheliei. Totuşi, deşi este sfântă, spirituală şi bună, legea veche este încă imperfectă, deoarece nu dă de la sine forţa şi harul Duhului pentru a o împlini. [1963-1964] [1982]

 1. Ce este legea cea nouă sau legea evanghelică?

  Legea cea nouă sau legea evanghelică, proclamată şi realizată de Cristos, este plinătatea şi împlinirea legii divine, naturale şi revelate. Ea este rezumată în porunca de a-l iubi pe Dumnezeu şi pe aproapele şi de a ne iubi aşa cum ne-a iubit Cristos; există şi o realitate interioară omului: harul Duhului Sfânt care face posibilă o asemenea iubire. Este „legea libertăţii” (Iac 1,25), pentru că ne face să acţionăm în mod spontan sub impulsul dragostei. [1965-1972] [1983-1985]

„Legea cea nouă este îndeosebi acelaşi har al Duhului Sfânt, care este dăruit celor care cred în Cristos” (Sfântul Toma de Aquino).

 1. Unde se găseşte legea cea nouă?

  Legea cea nouă se găseşte în toată viaţa şi predicarea lui Cristos şi în cateheza morală a apostolilor: predica de pe munte este principala ei exprimare. [1971-1974] [1986]

HAR ŞI ÎNDREPTĂŢIRE

 1. Ce este îndreptăţirea?

  Îndreptăţirea este lucrarea prin excelenţă a iubirii lui Dumnezeu. Este acţiunea milostivă şi gratuită a lui Dumnezeu, care şterge păcatele noastre şi ne face drepţi şi sfinţi în toată fiinţa noastră. Aceasta are loc prin harul Duhului Sfânt, care ne-a fost meritat de pătimirea lui Cristos şi ne este dăruit prin Botez. Îndreptăţirea dă început la răspunsul liber al omului, adică la credinţa în Cristos şi la colaborarea cu harul Duhului Sfânt. [1987-1995] [2017-2020]

 1. Ce este harul care îndreptăţeşte?

  Harul este darul gratuit pe care Dumnezeu ni-l dă pentru a ne face părtaşi de viaţa sa trinitară şi capabili să acţionăm din iubire faţă de el. Este numit har habitual, sau sfinţitor sau îndumnezeitor, pentru că ne sfinţeşte şi ne îndumnezeieşte. Este supranatural, pentru că depinde în întregime de iniţiativa gratuită a lui Dumnezeu şi depăşeşte capacităţile inteligenţei şi forţele omului. Deci scapă experienţei noastre. [1996-1998] [2005] [2021]

 1. Ce alte tipuri de har există?

  În afară de harul habitual, există: harurile actuale (daruri în funcţie de împrejurări); harurile sacramentale (darurile proprii fiecărui sacrament); harurile speciale sau carismele (care au ca scop binele comun al Bisericii), între care harurile stării, care însoţesc exercitarea slujirilor ecleziale şi a responsabilităţilor vieţii. [1999-2000] [2003-2004] [2023-2024]

 1. Care este raportul dintre har şi libertatea omului?

  Harul previne, pregăteşte şi trezeşte răspunsul liber al omului. El răspunde la aspiraţiile profunde ale libertăţii umane, o invită la cooperare şi o conduce la perfecţiune. [2001-2002]

 1. Ce este meritul?

  Meritul este ceea ce dă dreptul la răsplată pentru o acţiune bună. Faţă de Dumnezeu, omul, în sine, nu poate merita nimic, de vreme ce a primit totul de la el în mod gratuit. Totuşi, Dumnezeu îi dă posibilitatea de a obţine merite prin unirea cu dragostea lui Cristos, izvor al meritelor noastre în faţa lui Dumnezeu. De aceea, meritele faptelor bune trebuie să fie atribuite înainte de toate harului lui Dumnezeu şi apoi voinţei libere a omului. [2006-2010] [2025-2026]

 1. Ce bunuri putem merita?

  Sub mişcarea Duhului Sfânt putem merita, pentru noi înşine şi pentru alţii, harurile folositoare pentru a ne sfinţi şi pentru a ajunge la viaţa veşnică, precum şi bunurile vremelnice potrivite pentru noi conform planului lui Dumnezeu. Nimeni nu poate merita harul iniţial, cel care se află la originea convertirii şi a îndreptăţirii. [2010-2011] [2027]

 1. Suntem chemaţi cu toţii la sfinţenia creştină?

  Toţi credincioşii sunt chemaţi la sfinţenia creştină. Ea este plinătate a vieţii creştine şi perfecţiune a dragostei şi se realizează în unirea intimă cu Cristos şi, în el, cu Preasfânta Treime. Drumul de sfinţire a creştinului, după ce a trecut prin cruce, îşi va avea împlinirea în învierea finală a celor drepţi, în care Dumnezeu va fi totul în toate lucrurile. [2012-2016] [2028-2029]

BISERICA, MAMĂ ŞI ÎNVĂŢĂTOARE

 1. În ce mod hrăneşte Biserica viaţa morală a creştinului?

  Biserica este comunitatea în care creştinul primeşte cuvântul lui Dumnezeu şi învăţăturile „Legii lui Cristos” (Gal 6,2); primeşte harul sacramentelor; se uneşte la jertfa euharistică a lui Cristos, în aşa fel încât viaţa sa morală să fie un cult spiritual; învaţă exemplul de sfinţenie al Fecioarei Maria şi al sfinţilor. [2030-2031] [2047]

 1. De ce intervine magisteriul Bisericii în domeniul moral?

  Pentru că este datoria magisteriului Bisericii să predice credinţa care trebuie crezută şi practicată în viaţă. Această datorie se extinde şi la prescrierile specifice ale legii naturale, pentru că respectarea lor este necesară pentru mântuire. [2032-2040] [2049-2051]

 1. Ce finalităţi au poruncile Bisericii?

  Cele cinci porunci ale Bisericii au ca scop să garanteze credincioşilor minimul indispensabil de spirit de rugăciune, de viaţă sacramentală, de angajare morală şi de creştere a iubirii faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele. [2041] [2048]

 1. Care sunt poruncile Bisericii?

  Ele sunt: 1) Să participi la Liturghie duminica şi în celelalte sărbători de poruncă şi să te abţii de la munci şi activităţi care ar putea să împiedice sfinţirea acestor zile; 2) Să-ţi mărturiseşti propriile păcate, primind sacramentul Reconcilierii, cel puţin o dată pe an; 3) Să primeşti sacramentul Euharistiei cel puţin la Paşti; 4) Să nu mănânci carne şi să respecţi postul în zilele stabilite de Biserică; 5) Să vii în ajutorul necesităţilor materiale ale Bisericii, după propriile posibilităţi. [2042-2043]

 1. Pentru ce este indispensabilă viaţa morală a creştinilor pentru vestirea evangheliei?

  Deoarece cu viaţa lor conformă cu Domnul Isus creştinii atrag pe oameni la credinţa în adevăratul Dumnezeu, edifică Biserica, imprimă în lume spiritul evangheliei şi grăbesc venirea împărăţiei lui Dumnezeu. [2044-2046]

© Editura Presa Bună, Bd. Ştefan cel Mare, nr. 26, RO-700064-Iaşi, www.ercis.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *