Meniu

Despre poruncile lui Dumnezeu şi ale Bisericii

1. DESPRE PORUNCILE DE CĂPETENIE

112. Suntem datori a ține poruncile?

Da, suntem datori a ține poruncile, căci Isus Cristos a zis: “Dacă vrei să intri în viața veșnică, păzește poruncile”.

113. Care sunt poruncile de căpetenie, ce cuprind în sine pe celelalte?

Poruncile de căpetenie ce cuprind în sine pe celelalte sunt: porunca dragostei către Dumnezeu și porunca dragostei către aproapele.

114. Spune aceste două porunci așa cum apar în Evanghelie.

“Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău și din tot cugetul tău. Aceasta este cea mai mare și cea dintâi poruncă. Iar a doua este asemenea acesteia: Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți”.

115. Ce este dragostea către Dumnezeu?

Dragostea către Dumnezeu este o virtute suprafirească prin care îl iubim pe Dumnezeu mai presus de orice, fiindcă El este vrednic de dragostea noastră.

116. Ce înseamnă a iubi pe Dumnezeu mai presus de orice?

A iubi pe Dumnezeu mai presus de orice înseamnă a-l iubi și prețui pe Dumnezeu astfel încât să fim gata a pierde orice mai degrabă decât să-l mâniem.

117. Cum cunoaștem că-l iubim pe Dumnezeu?

Cunoaștem că-l iubim pe Dumnezeu atunci când facem ceea ce-i place lui: când îi ținem poruncile.

118. Ce este dragostea către aproapele?

Dragostea către aproapele este o virtute suprafirească prin care îl iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine, din dragoste către Dumnezeu.

119. Cine este aproapele nostru?

Aproapele nostru este orice om, fără deosebire de religie și naționalitate, chiar și vrăjmașii noștri.

120. Când îl iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine?

Îl iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine când facem pentru el ceea ce voim să facă și alții pentru noi.

121. De ce trebuie să-l iubim pe aproapele nostru?

Trebuie să-l iubim pe aproapele nostru:

 1. pentru că Dumnezeu ne poruncește aceasta;
 2. pentru că așa ne-a învățat Isus Cristos prin pilda și învățătura sa,
 3. pentru că toți oamenii sunt făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, sunt frați cu Cristos și fiii aceluiași Părinte ceresc.

2. DESPRE PORUNCILE LUI DUMNEZEU ÎN GENERAL

122. Unde este cuprinsă mai pe larg porunca dragostei către Dumnezeu și către aproapele?

Porunca dragostei către Dumnezeu și către aproapele este cuprinsă mai pe larg în cele zece porunci ale lui Dumnezeu, numite decalog.

123. Spune cele zece porunci ale lui Dumnezeu.

Cele zece porunci ale lui Dumnezeu sunt:

 1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău; să nu ai alți dumnezei în afară de mine; să nu-ți faci chip cioplit ca să te închini lui.
 2. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în zadar.
 3. Adu-ți aminte să sfințești ziua Domnului.
 4. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca să-ți fie bine și să trăiești mult pe pământ.
 5. Să nu ucizi.
 6. Să nu faci fapte necurate.
 7. Să nu furi.
 8. Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău.
 9. Să nu poftești femeia aproapelui tău.
 10. Să nu poftești casa aproapelui tău și nici un lucru ce este al lui.

3. DESPRE PORUNCA 1 A LUI DUMNEZEU

124. Ce ne poruncește Dumnezeu prin porunca întâi?

Prin porunca întâi Dumnezeu ne poruncește să-i dăm cinstirea cuvenită numai lui.

125. Care este cinstirea cuvenită numai lui Dumnezeu?

Cinstirea cuvenită numai lui Dumnezeu este închinarea sau adorația, prin care-l recunoaștem drept stăpânul nostru suprem.

126. Cum îl cinstim pe Dumnezeu?

Îl cinstim pe Dumnezeu mai cu seamă prin credință, nădejde și dragoste.

127. Ce este credința în Dumnezeu?

Credința în Dumnezeu este o virtute suprafirească prin care primim ca adevărate toate câte ni le-a descoperit Dumnezeu și le învață sfânta Biserică a lui Isus Cristos.

128. Ce este nădejdea în Dumnezeu?

Nădejdea în Dumnezeu este o virtute suprafirească prin care așteptăm cu mare încredere toate câte ni le-a făgăduit Dumnezeu pentru meritele lui Isus Cristos.

129. Ce este dragostea față de Dumnezeu?

Dragostea către Dumnezeu este o virtute suprafirească prin care îl prețuim pe Dumnezeu mai presus de orice, astfel încât mai bine am pierde toate decât să-l mâniem.

130. Cine păcătuiește împotriva poruncii întâi?

Împotriva poruncii întâi păcătuiesc aceia care nu au credință sau nădejde în Dumnezeu și aceia care nu-l iubesc și nu i se închină.

131. Cine mai păcătuiește împotriva poruncii întâi?

Împotriva poruncii întâi mai păcătuiesc:

 1. aceia care cred în descântece și superstiții, care ghicesc în cărți, în palmă sau cafea;
 2. aceia care fac vrăjitorii;
 3. aceia care necinstesc locuri, persoane sau lucruri sfințite lui Dumnezeu.

132. Ce ne învață Biserica despre cultul sfinților?

Biserica ne învață că este bine și folositor să-i cinstim pe sfinți și să-i chemăm în ajutor.

133. Ce deosebire este între cinstirea dată lui Dumnezeu și cinstirea dată sfinților?

Pe Dumnezeu îl cinstim pentru că El este creatorul și stăpânul nostru suprem; iar pe sfinți, pentru că sunt slujitorii și prietenii lui Dumnezeu. Pe Dumnezeu îl cinstim pentru sine însuși, iar pe sfinți, pentru darurile pe care le-au primit de la Dumnezeu.

134. Ce deosebire este între rugăciunile făcute lui Dumnezeu și rugăciunile făcute sfinților?

Lui Dumnezeu ne rugăm ca să ne ajute prin atotputernicia sa, iar sfinților ne rugăm ca ei să se roage și să mijlocească pentru noi la Dumnezeu.

135. Dintre sfinți pe cine trebuie să cinstim în chip deosebit?

Dintre sfinți trebuie să o cinstim în chip deosebit pe preasfânta și preacurata Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu.

4. DESPRE PORUNCA A 2-A A LUI DUMNEZEU

136. Ce ne oprește Dumnezeu prin porunca a doua?

Prin porunca a doua Dumnezeu ne oprește să-i necinstim numele.

137. Cine necinstește numele lui Dumnezeu?

Necinstesc numele lui Dumnezeu:

 1. aceia care rostesc în zadar numele lui Dumnezeu;
 2. aceia care hulesc, adică batjocoresc numele lui Dumnezeu;
 3. aceia care jură strâmb;
 4. aceia care nu-și îndeplinesc făgăduințele făcute lui Dumnezeu.

5. DESPRE PORUNCA A 3-A A LUI DUMNEZEU

138. Ce ne poruncește Dumnezeu prin porunca a treia?

Prin porunca a treia Dumnezeu ne poruncește să sfințim ziua Domnului.

139. Care este ziua Domnului?

În Vechiul Testament ziua Domnului era sâmbăta, iar în Noul Testament este duminica.

140. Ce ne poruncește Biserica să facem spre a sfinți ziua Domnului?

Spre a sfinți ziua Domnului, Biserica ne poruncește să ascultăm cu evlavie o sfântă liturghie întreagă și ne oprește de la muncile servile, dacă nu suntem scutiți dintr-un motiv grav.

141. Ce mai putem face pentru a sfinți ziua Domnului?

Mai putem sfinți ziua Domnului ascultând predica și învățătura catehismului, luând parte la celelalte slujbe bisericești, mergând la spovadă și la sfânta împărtășanie.

6. DESPRE PORUNCA A 4-A A LUI DUMNEZEU

142. Ce ne poruncește Dumnezeu prin porunca a patra?

Prin porunca a patra Dumnezeu poruncește copiilor să-i cinstească, să-i iubească și să-i asculte pe părinți, părinților să-și iubească copiii, supușilor să-i cinstească, să-i iubească și să-i asculte pe mai marii lor, iar celor mai mari, să se îngrijească de binele supușilor lor.

143. De ce trebuie copiii să-i asculte, să-i cinstească și să-i iubească pe părinții lor?

Copiii trebuie să-i cinstească, să-i iubească și să-i asculte pe părinții lor: 1. pentru că așa poruncește Dumnezeu; 2. pentru că părinții îl reprezintă pe Dumnezeu; 3. din recunoștință pentru binefacerile primite de la ei.

144. Care este răsplata copiilor care-și îndeplinesc îndatoririle față de părinți?

Răsplata copiilor care-și îndeplinesc îndatoririle față de părinți este binecuvântarea lui Dumnezeu în lumea aceasta și viața fericită în lumea cealaltă.

145. Care copii păcătuiesc împotriva poruncii a patra?

Împotriva poruncii a patra păcătuiesc copiii:

 1. care își disprețuiesc și batjocoresc părinții, sau se rușinează de ei;
 2. care se poartă rău cu ei și-i supără;
 3. care nu ascultă de părinți sau îi ascultă cu neplăcere;
 4. care nu se roagă lui Dumnezeu pentru părinți;
 5. care nu-i ajută la nevoie și la bătrânețe.

146. Care este pedeapsa copiilor care nu-și îndeplinesc îndatoririle față de părinți?

Pedeapsa copiilor care nu-și îndeplinesc îndatoririle față de părinți este blestemul lui Dumnezeu pe lumea aceasta și pedeapsa veșnică pe lumea cealaltă.

147. Pe cine trebuie să mai cinstim în afară de părinți?

În afară de părinți, trebuie să-i mai cinstim pe tutori, autoritățile bisericești și cele civile.

148. Care sunt îndatoririle părinților față de copii?

Îndatoririle părinților față de copii sunt de a-i crește în frica lui Dumnezeu, a-i hrăni, a-i dojeni, a le da pildă bună și a se ruga lui Dumnezeu pentru ei.

7. DESPRE PORUNCA A 5-A A LUI DUMNEZEU

149. Ce oprește Dumnezeu prin porunca a cincea?

Prin porunca a cincea Dumnezeu oprește omorul și vătămarea trupului nostru și al aproapelui nostru.

150. În ce chip putem vătăma trupul aproapelui nostru?

Putem vătăma trupul aproapelui nostru prin bătaie, rănire și prin orice rău făcut împotriva vieții sau sănătății lui.

151. Dumnezeu interzice numai să vătămăm trupul aproapelui nostru?

Dumnezeu interzice și tot ce poate duce la acest păcat, precum: ura, mânia, cearta, înjurăturile și altele asemenea.

152. Cine păcătuiește împotriva trupului și a vieții proprii?

Împotriva trupului și a vieții lor păcătuiesc aceia:

 1. care se sinucid, sau se pun fără necesitate în primejdie de moarte;
 2. care își slăbesc sănătatea, sau își scurtează viața prin desfrâu, prin necumpătare la mâncare și băutură și altele.

153. Ce ne mai oprește Dumnezeu prin porunca a cincea?

Prin porunca a cincea Dumnezeu ne mai oprește să facem vreun rău sau vreo pagubă sufletului aproapelui nostru.

154. În ce chip putem face rău sufletului aproapelui nostru?

Putem face rău sufletului aproapelui nostru prin scandal, sau sminteală, atunci când prin vorbe sau fapte dăm prilej aproapelui să păcătuiască.

8. DESPRE PORUNCILE A 6-A ȘI A 9-A ALE LUI DUMNEZEU

155. Ce oprește Dumnezeu prin porunca a șasea?

Prin porunca a șasea Dumnezeu oprește:
1. orice privire, vorbă, sau faptă necurată prin care omul își stârnește sau își împlinește o plăcere necurată;
2. orice l-ar duce pe om la fapte necurate.

156. Ce-l duce pe om la fapte necurate?

Omul este dus la fapte necurate de:

 1. curiozitatea de a vedea;
 2. prieteniile rele;
 3. necumpătarea în mâncare și băutură;
 4. citirea cărților imorale;
 5. lenea;
 6. prietenia greșit înțeleasă cu persoane de alt sex; întâlnirile ascunse, sau în timp de noapte.

157. Este necurăția totdeauna păcat de moarte?

Orice păcat de necurăție făcut cu știință și voință, singur sau cu alții, este totdeauna păcat de moarte.

158. Ce trebuie să facă acela care se îndoiește dacă vreo faptă este împotriva curăției?

Acela care se îndoiește dacă vreo faptă este împotriva curăției trebuie să-l întrebe pe duhovnic, iar până atunci să se ferească de ea.

159. Ce ne poruncește Dumnezeu prin porunca a șasea?

Prin porunca a șasea Dumnezeu ne poruncește să fim curați în toate vorbele și faptele noastre.

160. Ce interzice Dumnezeu prin porunca a noua?

Prin porunca a noua Dumnezeu interzice toate gândurile și poftele necurate.

161. Gândurile și poftele necurate sunt întotdeauna păcate de moarte?

Gândurile și poftele necurate pe care omul le are fără voie nu sunt păcate de moarte, însă dacă se oprește de bună voie cu plăcere la astfel de gânduri și pofte necurate, atunci face păcat mare, adică de moarte.

162. Cum trebuie să ne păzim de gânduri, pofte și fapte necurate?

Trebuie să ne păzim de gânduri, pofte și fapte necurate fugind de orice le-ar putea prilejui.

163. Ce ne poruncește Dumnezeu prin porunca a noua?

Prin porunca a noua Dumnezeu ne poruncește să fim curați în toate gândurile și dorințele noastre.

9. DESPRE PORUNCILE A 7-A ȘI A 10-A ALE LUI DUMNEZEU

164. Ce interzice Dumnezeu prin porunca a șaptea?

Prin porunca a șaptea Dumnezeu interzice furtul, înșelăciunea, camăta și orice faptă prin care aducem pagubă aproapelui nostru.

165. Cine păcătuiește prin furt?

Prin furt păcătuiesc nu numai hoții sau tâlharii, ci și:

 1. aceia care îndeamnă sau ajută pe alții să fure;
 2. aceia care cu știință cumpără lucruri furate;
 3. aceia care nu înapoiază lucrurile furate;
 4. aceia care nu-și plătesc datoriile.

166. Ce trebuie să facă cel care are un lucru străin sau a făcut cuiva o pagubă?

Cel care are un lucru străin trebuie să-l dea înapoi, iar cine a făcut o pagubă sau stricăciune trebuie să o îndrepte, pe cât îi este cu putință, altfel nu poate dobândi iertare de la Dumnezeu, nici dezlegarea păcatelor de la preot.

167. Ce interzice Dumnezeu prin porunca a zecea?

Prin porunca a zecea Dumnezeu ne interzice să poftim pe nedrept un bun al aproapelui nostru.

10. DESPRE PORUNCA A 8-A A LUI DUMNEZEU

168. Ce oprește Dumnezeu prin porunca a opta?

Prin porunca a opta Dumnezeu oprește a mărturisi strâmb împotriva aproapelui, adică a spune la judecată împotriva aproapelui ceea ce nu este adevărat.

169. Ce mai oprește Dumnezeu prin porunca a opta?

Prin porunca a opta Dumnezeu mai oprește:

 1. minciuna și ipocrizia sau fățărnicia;
 2. vorbirea de rău sau defăimarea;
 3. clevetirea sau calomnia.

170. Ce trebuie să facă acela care prin minciună, vorbire de rău sau calomnie a pricinuit pagubă aproapelui său?

Acela care prin minciună, vorbire de rău sau calomnie a pricinuit pagubă aproapelui său trebuie să îndrepte tot răul pricinuit, pe cât este cu putință, căci altfel nu poate primi dezlegarea de păcate.

© Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti, str. G-ral Berthelot, nr. 19, RO-0101164-Bucureşti, www.arcb.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *